کاستی‌های تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام‌های حقوقی و در همه انتخابات‌ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به‌شکل غیرمعقولی افزایش می‌یابد و هم معیاری‌های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می‌گردد. بی‌شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب‌محور در ایران کاستی‌های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به‌شکلی است که مانع شکل‌گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت‌ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال‌سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legislative Flaws on Activities of political parties in the Iranian electoral system

نویسندگان [English]

  • mohamd taghi akbari 1
  • Seyed Mohammad Hashemi 2
  • bizhan abbasi 3
1 PhD Student in Public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Constitutional Law and Faculty Member of South Tehran Branch of Azad University, Tehran: Iran
3 Associate Professor of Public Law, Faculty Member of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the role of parties in holding an efficient and healthy election is undeniable, and political parties are active in almost all legal systems and in almost all elections. Elections are not efficient without the presence of political parties because both the number of candidates increases unreasonably and criteria such as candidates' personalities, kinship and ethnicity, and replace the core program. Undoubtedly, one of the obstacles to the formation of a party-based election in Iran is the legislative shortcomings in this area that exist in the laws. In this research, this issue is addressed through descriptive and analytical methods. The results of the research show that the laws related to the activities of political parties are in a way that prevents the formation of an efficient party system in Iran and without amending the existing laws; it is not possible to activate political parties in elections. The elimination of the licensing system for party activities, the precise determination of restrictions and bans on party activities, the amendment of electoral laws with a focus on political parties, as well as the adoption of laws to activate political parties in Iranian elections are the most important suggestions of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parties
  • pathology
  • legislative system
  • electoral system
  • party laws
راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک، چاپ دوم، 1390.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ دهم، 1395.
قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: سمت، 1394.
کاتوزیان، ناصر، آزادی اندیشه و بیان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1382.
هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان، چاپ چهارم، 1397.
هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری، تهران: خرسندی، چاپ چهارم، 1395.
احمدی، مونا و سید محمد هاشمی، «سازوکار نظارت مالی بر احزاب سیاسی در حقوق موضوعه ایران»، مجله تحقیقات حقوقی ایران و بین­الملل، سال نهم، شماره 34، 1395.
اخوان کاظمی، بهرام، «بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره 4، 1376.
استوار سنگری، کورش، «چیستی دادرسی اداری در ایران؛ دادرسی در اداره و یا دادرسی بر اداره؟»، فصل‌نامه علمی پژوهش­های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره 4، 1399.
تقی‌زاده، جواد و شبیر ضرغامی، «استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، 1388، دوره چهارم، شماره 4 (پیاپی 16).
مرکزی مالمیری، احمد و رحمان قهرمان‌پور بناب، «بررسی راه­های اعطای کمک مالی دولت به احزاب»، مجلس و پژوهش، 1382.
ACE Electoral knowledge Network, party and Candidate, 2012, available at: aceproject.irg/ace-en/topics/pc/introdution/pc20.
Downs, Anthony, An Economic Theory of Democracy, New York (NY): Harper Press, 2001.
Kenneth, J., Adopting Party Law, National Democratic Institute for International Affairs (NDI) 2005.
McBride, Jeremy, Freedom of Association; The Essentials of Human Rights, Hodder Arnold, London, 2015.
OECD, finance democracy, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, 2016.
Sartori, Giovanni, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1976
Lipset, S. M., “The Indispensability of Political Parties”, Journal of Democracy, 2000, 11(1): 48-55.
Mainwaring, Scott, “Party Systems in the Third Wave”, Journal of Democracy, 9 (3), 1998.
Randall, Vicky and Lars Svåsand, “Political Parties and Democratic Consolidation in Africa”, Democratization, 2002, 9 (3).