نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

چکیده

دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می‌شود و خود دعوایی کامل محسوب می‌شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal system governing Tari's claim in the courts of law and the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

 • Jalal Jafari 1
 • Javad Khaleghian 2
 • jalil Maleki 1
1 Department of Private Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Private Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Islamic Azad University, Karaj Branch)
چکیده [English]

Tari lawsuits are one of the types of lawsuits that have been foreseen by the legislator in the Code of Civil Procedure as well as the Law on Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice. In the current situation, according to the Iranian legal system, according to Article 17 of the Code of Civil Procedure and the Revolution in Civil Matters, any lawsuit that is pending in the hearing of another lawsuit by the plaintiff or the main person or by the main defendants It is called a litigation. Also, these lawsuits are lawsuits that are filed against other lawsuits in terms of unity of origin or relationship in terms of adding demands or in the position of defense or personal involvement in the lawsuit and are considered a complete lawsuit. In 2006, the law of the Administrative Court of Justice provided for the possibility of filing two types of litigation. With the approval of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice in 2013, by assigning an article to each of them, an incomplete explanation of how to file these two lawsuits was given. Not only has this not helped to bring these cases before the Court of Justice, but it has also led to disagreements over how, under what title and by whom. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used to collect resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbitration
 • litigation
 • Court of Appeal
 • Code of Civil Procedure
 • Court of Administrative Justice
احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، تهران: اطلس، 1391.
استوار سنگری، کوروش، حقوق دادرسی اداری، تهران: داتیک، 1401.
بهشتی، محمدجواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی (جلد 2)، تهران: میزان، چاپ اول، 1385.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد 1)، تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، 1383.
حیاتی، علی­عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان، 1390.
رستمی، ولی و همکاران، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران: گرایش، 1388.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (جلد 1)، تهران: دراک، 1392.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته (جلد 3)، تهران: دراک، چاپ بیستم، 1392.
صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1372.
صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (جلد 2)، تهران: میزان، چاپ ششم، 1387.
قهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد 1)، تهران: خرسندی، 1386.
کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات (جلد 2)، تهران: میزان، چاپ اول، 1383.
کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران: مجد، 1386.
مالوری، فیلیپ، اندیشه‌های حقوقی، ترجمه: مرتضی کلانتریان، تهران: آگاه، 1383.
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد 1 و 2)، تهران: مجد، 1388.
محمودی، جواد، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، 1393.
مقصودپور، رسول، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، تهران: مجد، 1391.
مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: فکرسازان، 1396.
مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: اطلاعات، چاپ ششم، 1394.
مولابیگی، غلام‌رضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، چاپ اول، 1392.
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان، 1384.
احمدی، خلیل، «شرایط اقامه دعوای ورود شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا»، مجله مطالعات حقوقی، 1399، شماره 2.
احمدی، خلیل، «مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره هجدهم، 1393، شماره 4.
امامی، محمد و همکاران، «دعوای اضافی»، مجله مطالعات حقوقی شیراز، دوره پنجم، 1392، شماره 3.
تقی‌پور، بهرام و محمدامین قدیری‌نسب، «بررسی مبانی قانونی و عقلی دعاوی طاری نظر به رویه قضایی جهت ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی با تأکید بر نظم و امنیت اجتماعی»، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، سال دوازدهم، 1398، شماره 3.
جعفری‌ مجد، محمد، «احکام دعوای جلب ثالث در دیوان عدالت اداری»، فصل‌‌نامه دانش حقوق مدنی، 1391، شماره 2.
حسن­زاده، مهدی، «اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت»، فصل‌‌نامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره دوم، 1392، شماره 4.
حسنوند، محمد و مینا اکبری، «گذار از قاعده تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره هشتاد و چهارم، 1399، شماره 112.
حیدری، سیروس، «اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا»، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، 1389، شماره 1.
سوادکوهی، سام، «آیین دادرسی اداری در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌نامه حقوق خصوصی، سال اول، 1391، شماره 1.
شکوهی­زاده، رضا و اصغر عربیان، «دعاوی طاری در مرحله‏ تجدید نظر»، مجله حقوق خصوصی، سال پانزدهم، 1397، شماره 2.
شهنازی جنگ‌تپه، سالار، «دعاوی طاری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مقایسه آن با قانون آیین دادرسی مدنی»، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، 1399.
شهنایی، خلیل، «جایگاه دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اداری و اجتماعی»، پژوهش‌نامه حقوقی، 1386، شماره 1.
طهماسبی، علی، «امکان‌سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)»، پژوهش حقوق خصوصی، 1398، شماره 8.
غمامی، مجید و حسن محسنی، «اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به  ویژگی‌های دادرسی مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده تهران، 1385، شماره 74.
غمامی، مجید، «دعوای متقابل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1393، شماره 77.
محسنی، حسن و پورطهماسبی‌فرد، محمد، «اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا»، نشریه کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره بیست و یکم، 1384، شماره 190.
واعظی، سید مجتبی و مهستی سلیمانی، «خوانده در دیوان عدالت اداری»، فصل‌‌نامه دانش حقوق عمومی، دوره پنجم، 1395، شماره 13.
وطنی، امیر و محمد نرگسیان، «جایگاه اصل رسیدگی در مدت معقول در فرآیند کیفری»، فصل‌‌نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره بیست و چهارم، 1397، شماره 84.
 
اکبرزاد باغبان، عباد، «تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعاوی طاری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق، دانشکده پردیس بین‌الملل، دانشگاه گیلان، 1390.
باقری، سکینه، «بررسی شرایط اقامه­ دعوا»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1389.
فاطمی، ثریا، «جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق پردیس فارابی، دانشگاه تهران، 1391.
محمددوست، محدثه، «بررسی دعوای ورود ثالث در حقوق دادرسی مدنی ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، 1398.
دوره 4، شماره 13
سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1401
دی 1401
صفحه 215-241
 • تاریخ دریافت: 05 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1401