ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می‌باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه‌گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه‌گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می‌گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می‌توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Economic Equilibrium Clause as a Modern Classification of Stabilization Clause in Foreign Investment Contracts qua Administrative Contract

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghaisarian
  • Mansour Amini
Private Law Department, Law Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran , Iran
چکیده [English]

Since the foreign investment usually involves transfer of capital to the host country for a relatively long period of time; It requires trust in a government that has the power of legislation in its own country and by implementation of that power the fate of investment can change. The stabilization clauses are set primarily to stabilize the investors’ situation and to avoid their vulnerability towards the host state. There are different types of these clauses through them Economic Equilibrium Clause has been welcomed in recent years and practically replaced the traditional forms of stabilization clause of investment contracts in many countries.It is noteworthy that the economic Equilibrium clause is inserted for the sake of maintenance of the economic balance of the contract, and on that basis, unlike the traditional types of stabilization conditions, the host governments can also benefited from it. In this article, along with evaluating the compliance of the economic equilibrium Clause with the criteria of administrative law and explaining its types Stipulated Economic Balancing Clause as the most efficient classification of this clause in practice will be described from the perspective of the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Law
  • Economic Equilibrium Clause
  • Foreign Investment
  • Stability Clause
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: حقوق‌دان، 1392.
پیران، حسین، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تهران: گنج دانش، 1389.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1387.
عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: دادگستر، 1395.
ب) مقاله
ابراهیمی، سید نصرالله، هدایت فرخانی و ساحله حمزه‌نهاد، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال سوم، پاییز 1400، شماره 8، صص 65 ـ 90.
بهمئی، محمدعلی و نجمه تقوی، «مبانی دکترین انتظارات مشروع در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره هشتم، 1396، شماره 2، صص 475 ـ 498.
زارعی، محمدحسین و آیت مولایی، «آسیب‌شناسی ویژگی‌های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، پاییز 1392، شماره 63، صص 169 ـ 208.
سیدمرتضی حسینی، راحله، بهرام تقی‌پور، مهدی عباسی سرمدی و فاطمه امیری، «مذاکره  مجدد در قراردادهای  بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و  اخلاق»، پژوهش‌های اخلاقی، زمستان 1397، شماره 34، صص 123 ـ 144.
شمسایی، محمد، «شرط ثبات در قراردادهای دولتی»، پژوهش حقوق خصوصی، 1396، شماره 18، صص 103 ـ 130.
شیروی، عبدالحسین و فریده شعبانی جهرمی، «مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه‌گذاری نفتی»، مطالعات  اقتصاد انرژی، پاییز 1391، شماره 34، صص 161 ـ 184.
شیروی، عبدالحسین و محمدجواد کاظمی، «بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری با  توجه به رویه قضایی بین‌المللی»، نشریه حقوقی دادگستری، زمستان 1397، شماره 104، صص 215 ـ 238
عباسی، بیژن و علی سهرابلو، «شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری»، پژوهش حقوق عمومی، 1399، شماره 68، صص 111 ـ 140.
علی‌خانی، محمد، «راه‌کارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی»، پژوهش‌های  حقوقی، پاییز 1397، شماره 35، صص 263 ـ 285.
مافی، همایون و محمدحسین تقی‌پور، «تأملاتی در باب شرط ثبات در قراردادهای نفتی»، فقه و تاریخ تمدن، پاییز 1392، شماره 37، صص 51 ـ 74.
مزارعی، غلام‌حسن و مسعود آرایی، «موانع حقوقی انعقاد قرارداد مشارکت در شهرداری‌ها از منظر حقوق اداری ایران»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال دوم، تابستان 1399، شماره 3، صص 119 ـ 144.
منصوری‌نیا، زینب، «اصل حاکمیت قانون در سازمان‌های اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری»، قانون‌یار، سال پنجم، بهار 1400، شماره 17، صص 873 ـ 896.
مولایی، آیت، «مفهوم‌شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، بهار 1394، شماره 89، صص 123 ـ 150.
میهمی، مهدی، «انتظارات مشروع سرمایه‌گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن به  عنوان ریسک سیاسی»، پژوهش حقوق خصوصی، پاییز 1398، شماره 28، صص 255 ـ 284.
نامدار زنگنه، محمد و سید حسین طباطبایی، «مذاکره مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی اقتصادی در قراردادهای صنعت نفت و گاز»، پژوهش‌های حقوقی، پاییز 1398، شماره 39، صص 41 ـ 66.
نیک‌بخت، حمیدرضا، «مروری بر قراردادهای دولتی  در حقوق تجارت بین‌الملل»، الهیات و حقوق، بهار و تابستان 1384، شماره  15 و 16.
 
Brown, N. L. and Bell, J. S., French Administrative law, Fifth edition, Oxford: Clarendon Press, 1998.
Cameron, P., International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability, Oxford: Oxford Press, 2010.
Cotula, Lorenzo, Investment Contract and Sustainable Development, London: International Institute for Environment and Development, 2010.
Daniel, P., Keen, M. and Mcpherson, C., The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice, London: Routledge, 1th edition, 2010.
Erkan, M., International Energy Investment Law, Stability through Contractual Clauses, London: Kluwer Law and Business, 2011.
Katja, G. and Brillo, Romulo, stabilization clauses in international investment law: Beyond Balancing and Fair Equitable Treatment, 2017.
Klager, Roland, Fair and Equitable Treatment in International Investment Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Mckendrick, Ewan, Contract Law, Oxford: Oxford University Press, 2008.
Momberg Uribe, R., The Effect of Change of Circumstances on the Force of Contracts, Netherland: Intersentia, 2011.
Montt, S., State Liability in Investment Treaty Arbitration (Global Constitutional and Administrative Law in the BIT Generation), Hart Publishing, 2009.
Sornarajah, M., The International Law on Foreign Investment,3rd edn. Cambridge: Cambridge press, 2012.
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Principles for Responsible Contracts Integrating The Management of Human Rights Risks into State ـ Investor Contract Negotiations, Geneva: United Nations Publication, 2015.
Van Houtte, H., Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda, in Transnational Rules in International Commercial Arbitration,  Paris: ICC Publication, No. 480/4, 1993.
Al Qurashi, Zeyad A., “Renegotiation of International Petroleum Agreements”, Journal of International Arbitration, 22(4), 2005, pp.261 ـ 300.
Alexander, F.C., “The Three Pillars of Security of Investment Under PSCs and Other Host Government Contracts”, Institute for Energy Law of the Centre for American and International Law’s Fifty-Fourth Annual Institute on Oil and Gas Law (Publication 640, Release 54), Lexis Nexis Mathew Bender, 2003.
Berger, K. P., “Renegotiation and Adaptation of International Investment Contract: The Role of Contract Drafters and Arbitrators”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2003, 36, pp.1347 ـ 1381.
Bernardini, P., “Stabilization and Adaptation in Oil and Gas Investments”, Journal of World Energy Law & Business, 2008, 1(1), pp. 98 ـ 112.
Faruque, A., “Validity and Efficacy of Stabilisation Clauses: Legal Protection vs.Functional Value”, Journal of International Arbitration, 2006, 23(4), pp.317 ـ 336.
Gehne, K. and Brillo, R., “Stabilization Clauses in International Investment Law: Beyond Balancing and Fair and Equitable Treatment”, Working Paper No 2013/46, Institute of Economic Law.
Gotanda, J.Y., “Renegotiation and Adaptation Clauses in Investment Contracts, Revisited”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2004, 36(1461), pp. 1461 ـ 1473.
Hansen, Timothy, “The Legal Effect of Given Stabilisation Clauses in Economic Development Agreements”, 28 Virginia Journal of International Law,1987, No. 8.
Howse, Robert, “Freezing Government Policy: Stabilization Clause in Investment Contract”, Investment Treaty News, Issue 3, Volume 1, April 2011.
Kastratovi´c, R., “The Impact of Foreign Direct Investment on Host Country Exports: A Meta ـ Analysis”, The World Economy, 2020, 43, pp. 31-42.
Kolo, A. & Waelde, T. W, “Renegotiation and Contract Adaptation in the International Investment Project: Applicable Legal Principles and Industry Practices”, the Journal of Word Investment and Trade, 2000, 1(1), pp.5 ـ 55.
Langrod, G., “Administrative Contracts: A Comparative Study”, The American Journal of Comparative Law, 1955, Vol4, Issue 3, pp. 325 – 364.
Loncle, J. M., Philibert ـ Pollez, D., “Stabilization Clauses in Investments Contracts”, INT'L Bus. L.J., 2009, pp.267 ـ 290.
Maniruzzaman, A. F. M., “The Pursuit of Stability in International Energy Investment Contracts: A Critical Appraisalof the Emerging Trends”, Journal of World Energy Law & Business, 2008, Vol. 1, No. 2, pp.119 ـ 155.
Oyewunmi, T., “Stabilisation and Renegotiation Clauses in Production Sharing Contracts: Examining the Problems and Key Issues”, The Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL, ISSN 1875 ـ 418X) Journal, 9, 2011.
Salacuse, J. W., “Renegotiating International Project Agreements”, Fordham International Law Journal, Volume 24, Issue 4, 2000.
Umirdinov, A., “The End of Hibernation of Stabilization Clause in Investment
Arbitration: Reassessing Its Contribution to Sustainable Development”, Denver Journal of International Law & Policy, 2015, volume 43, Number 4, pp. 455 ـ 489.
Electronic resource
Burlington Res., Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, Decision on Liability 323(Dec. 14, 2012), http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw0940.pdf.
Cotula, L., “Foreign investment contracts,  sustainable Market Investment Briefing” , 2007, avaible at: https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17015IIED.pdf, last visited :2.1.2022.
Cotula, L., “Regulatory Takings, Stabilization Clauses and Sustainable Developmen”t, OECD VII Global Forum on International Investment, 1 (7), available at: <http://www.oecd.org/investment/globalforum/40311122.pdf, last visited: 2.8.2021.
Eljuri, E. & Treviflo C., “Political Risk Management in Light of Venezuela's Partial Nationalization of  the Oil field Services Sector”, Journal of Energy and Natural Resources Law, Forthcoming, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1550972 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1550972 , last visited: 3.3.2022.
Gehne, K., Brillo, R., “Stabilization Clauses in International Investment Law: Beyond Balancing and Fair and Equitable Treatment”, Working Paper No 2013/46, Institute of Economic Law Transnational Economic Law Research Center , January 2014, avaible at: https://telc.jura.uni ـ halle.de/sites/default/files/BeitraegeTWR/Heft%20143.pdf, last visited: 3.3.2022.
International Financial Corporation, “Stabilization Clauses and Human Rights”, A research project conducted for IFC and the United Nations Special Representative to the Secretary General on Business and Human Rights, 2008, available at:https://documents1.worldbank.org/curated/en/502401468157193496/pdf/452340WP0Box331ation1Paper01PUBLIC1.pdf  , last visited: 15.1.2022.
Le, Q. H., Do Q. A., Pham, H.C, Nguyen, T. D., “The Impact of Foreign Direct Investment on Income Inequality in Vietnam”, Economies, 2021, 9(1), 27.https://doi.org/10.3390/ economies9010027, last visited: 3.3.2022.
Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania (hereinafter Parkerings v. Lithunia), ICSID Case No ARB/05/8; Award on jurisdiction and merits, 11 September 2007, para. 331, available at:
http://www.italaw. com/sites/default/files/case-documents/ita0619.pdf.
Shemberg, Andrea , “Stabilization Clauses and Human Rights, IFC/SRSG Research Paper. 11 March , 2008 , avaible at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0883d81a ـ e00a ـ 4551 ـ b2b9 ـ46641e5a9bba/Stabilization%2BPaper.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE ـ 0883d81a ـ e00a ـ 4551 ـ b2b9 ـ 46641e5a9bba ـ jqeww2e, last visited:15.2.2022.
دوره 4، شماره 13
سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1401
دی 1401
صفحه 61-86
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401