کاستی ها و کژتابی های نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22034/mral.2022.551819.1297

چکیده

کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی‌ریزی می‌نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می‌شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین‌شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Defects and misunderstanding of the system of issuing permission for holding assemblings in the administrative law of Iran

نویسنده [English]

  • ALI BAYATI
Assistant Professor of Law Department of Amin Police Science University
چکیده [English]

Generally , countries base their assemblings on two systems, "precautionary" and "preventive." In the precautionary system, governments restrict the holding of assemblings with conditions (such as prior announcement or prior permission). In the persecution system, the principle is freedom, and citizens can hold assemblings without restrictions. Government intervention begins when demonstrators do not comply with the legal limits set for the protection of public order and other social considerations (including non-harm to the rights of others). In the present study, an attempt has been made to investigate the system of issuing permits for holding assemblings in the administrative law of Iran in order to identify the Defects in front of it. The result indicates that in Iran, many Defects and misunderstanding in the issuance of permission for holding assemblings can be traced. Therefore, the system of prudence and governance must take steps to eliminate them. These measures include cited; The need to pass a comprehensive law on public order, to provide a transparent procedure for permission by the Constitutional Court and the Court of Administrative Justice, to determine specific places for holding assemblings, to develop political parties and associations, and to review and reform the composition of permissing members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assemblings
  • Defects
  • misunderstanding
  • system of issuing permission
  • administrative law
احمدوند، محمدعلی، بهداشت روانی، تهران: پیام نور، چاپ دوم، 1382.
بوزان، بـاری، مـردم، دولت‌هـا و هـراس، ترجمـه: مجتبی عطارزاده، تهـران: پژوهشـکده مطالعـات راهبـردی، چـاپ اول، 1387.
بیاتی، علی، مسائل حقوقی کنترل اجتماعات، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین، چاپ اول، 1399.
بیژن، عباسی، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تهران: دادگستر، چاپ دوم، 1396.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق (جلد 1)، تهران: گنج دانش، 1385.
خورســند، آرمــان، جایــگاه پلیــس در حفــظ امنیــت اخلاقــی (مجموعــه مقــالات کنکاشــی بــر جنبه‌هــای امنیــت عمومــی و پلیــس)، تهــران: دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن، 1384.
دوفار، ژان، آزادی‌های گروهی، ترجمه: علی‌اکبر گرجی ازندریانی، تهران: مجد، 1391.
دهخــدا، علی‌اکبــر، لغت‌نامــه دهخــدا، تهران: دانشــگاه تهــران، 1373.
سنجابی، علی‌رضا، توسعه پدافند داخلی، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، 1370.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: انتشارات اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1361.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1387.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر، 1377.
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر (جلد 2)، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1388.
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق (جلد 1)، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377
محمد، معین، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ سیزدهم، 1387.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درآمدی بر جامعه سیاسی، تهران: دفتر مطالعات بنیادین حکومتی، شماره مسلسل 14578، آذر 1394.
مشهدی، علی، درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی، تهران: خرسندی، چاپ اول، 1392.
هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان، چاپ اول، 1390.
یوسفی، سپیده، پلیس و درگیری اجتماعی، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، چاپ اول، 1390.
اسـلامی، مجتبـی و حسین درجانـی، «امنیـت در اسـلام» فصل‌نامـه نظـم و امنیـت انتظامـی، دوره دوم، تابسـتان 1388، شـماره 2.
زاهـدی مازندرانـی، محمدجـواد، «ظهـور و افـول دولـت رفـاه»، نشـریه اقتصـاد ـ تأمیـن اجتماعـی، تابسـتان 1379، شـماره 137.
شریفی، رضا، «بررسی ابعاد روان‌شناختی خشونت‌گرایی جمعیت اغتشاش‌گر و روش‌های تأثیرگذاری بر آن»، فصل‌نامه مطالعات بسیج، 1388، شماره 45.
بیاتــی، علــی، «رابطــه بیــن نظــم عمومــی و آزادی‌های عمومــی در فعالیت‌هــای پلیــس»، رســاله دکتـری، تهـران: دانشـگاه تهـران، 1397.
قاسمی، آرین، «حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، 1392.
Bailey, J., & Dammert, L. Eds., Public security and police reform in the Americas,
University of Pittsburgh Press, 2005.
Bingu, R. A., The Anaylisis on Impace of The Public Order Act on The Freedom of Speech, Assembly and Association (Doctoral dissertation, Cavendish University), 2020.
Colliard, Claude-Albert, Libertes publiques, 5eme edition, Precis Delloz, 1975.
Gabriele, Ganz, understanding public law, London: Fontana perss, 1989.
Gilije, P.A., Rioting in America. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1996.
Katz, F. (Ed.), Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico, Princeton University Press, 2014.
Kaufman, L. M., Data security in the world of cloud computing, IEEE Security &
Privacy, 2009.
King, P., The ideology of order: a comparative analysis of Jean Bodin and Thomas
Hobbes, Routledge, 2013.
Künnecke, Martina, Tradition and Change in Administrative Law: an Anglo- German Comparison, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
Mahoney, K. L., Esckilsen, L. A., Jeralds, A., & Camp, S., Public assembly venue management: Sports, entertainment, meeting, and convention venues, Brown Books Publishing Group, 2015.
Small Arms survey, Guns and city, oxford university press, 2007.
Wadron, J., The rule of international law, Harv. JL & Pub. Pol'y, 2006.
Zuckert, R. E., Kant, Autonomy and Revolution, In: Humanism and Revolution: Eighteenth-Century Europe and Its Transatlantic Legacy, Universitatsverlag Winter, 2015.
 
Article
Asquith, N. L. & Bartkowiak-Théron, I., “Public Order Policing”, In: Policing Practices and Vulnerable People, Palgrave Macmillan, Cham, 2021, pp. 203-219.
Beinin, J., “Civil Society, Social Movements, and the Arab Uprisings of 2011”, Review of International Affairs, 2011, 9(4), 15.
Cooper, H., Moore, L., Gruskin, S. & Krieger, N., “Characterizing-perceived police
violence: implications for public health”, American Journal of Public Health, 2004, 94(7), 1109-1118.
Elsarinda, L. N., Sindiawaty, O. & Pratama, F. A., “The Role of Immigration and Employment Law as a Media for Licensing and Supervision of Foreign Workers in the Republic of Indonesia”, Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2021, 4(3), 5339-5346.
Fayçal, B. Z., “Freedom of Assembly and Peaceful Protestin in the Algerian Law”, AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies, 2021, 18(73).
Francis, J. et al., “Creating sense of community: The role of public space in a peripherial neighbourhood of Barcelona”, Cities, 2012, 21 (3): 215-223.
Gostin, L. O., “Public health, ethics, and human rights: A tribute to the late Jonathan Mann”, The Journal of law, medicine & ethics, 2001, 29(2), 121-130.
Novello, R. H. & Alvarez, M. C., From the ‘Security Caucus’ to the ‘Bullet Caucus’: Police Officers as Congressmen in the São Paulo Legislative Assembly and Discourses on Public Safety, Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 2022, 15, 81-101.
Rhode, D. L., “Virtue and the law: The good moral character requirement in occupational licensing, bar regulation, and immigration proceedings”, Law & Social Inquiry, 2018, 43(3), 1027-1058.
دوره 4، شماره 13
سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1401
دی 1401
صفحه 167-193
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1401