سیاست‌های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا -

10.22034/mral.2022.551478.1293

چکیده

هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می‌دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه‌هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه‌ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده‌ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می‌کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه‌های انحصار در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه‌های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می‌گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست‌های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legislative policies and monopoly in the field of treatment

نویسندگان [English]

  • fardin moradkhani 1
  • davood kazemi 2
1 buali sina university
2 buali sina university
چکیده [English]

The purpose of principles 44 and 46 of the constitution is to create competition, prohibit monopoly, efficiency and monitor the economy in order to increase the welfare of the society and create justice. Despite Article 46, no person is allowed to prevent the employment of others with respect to the activity and job they do, there is a suspicion of monopolization in the regulations of areas such as treatment. In this research, we will examine it. By identifying such regulations, it can be amended, In the current research, library and internet materials were used and descriptive-analytical method was used to check the data. This article seeks to answer the question of whether the regulations established in the field of treatment violate the principle of non-monopoly. As an answer, by stating the monopoly components in the policy implementation law, Article 44, reviewing existing regulations and laws, we will deal with the contradictions of these regulations with Article 46 of the Constitution in the field of treatment. Finally, we have come to the conclusion that in the existing laws and regulations in the treatment sector, some monopoly components such as the very low capacity of universities of medical sciences, anti-competitive obstacles through the non-issuance of licenses for traditional medicine doctors, determination of medical tariffs by the doctors themselves can be seen, that as a procedural solution, these laws should be amended first and As fundamental solutions, the general anti-monopoly policies law, article 46 is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle 44
  • Principle 46
  • Monopoly
  • Doctors
  • Competition
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران، 1368، ج4،صص21-3.
باقری،محمود، نقش حقوق شرکت‌ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1390.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ دوم از دوره جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
س‍اروخ‍ان‍ی، ب‍اق‍ر، دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان، 1379.
سازمان جهانی تجارت، ساختار قواعد و موافقتنامه ها، تهران: شرکت چاپ و انتشار بازرگانی، 1385.
سازمان سنجش آموزش کشور، راهنمای عملی انتخاب رشته آزمون سراسری، سازمان سنجش آموزش کشور، 1399.
غفاری فارسانی، بهنام، حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، تهران: میزان، 1393.
کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، ج1، تهران: انتشارات میزان، 1387، صص: 335-380.
مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان ده دوره مجلس شورای اسلامی، تهران: اداره فرهنگی و تبلیغات مجلس شورای اسلامی، 1396.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران، 1397، ص 120، 680.
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، بررسی تطبیقی نقش قوه قضائیه در سرمایه گذاری، رقابت و خصوصی سازی، تهران: انتشارات جنگل، 1391.
باقری، محمود و علی محمد فلاح زاده، مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1388، دوره 39، شماره 3،ص 88-61.
غفاری، فرزانه، محسن ناصری و محمود خدادوست، طب سنتی ایران و دلایل لزوم احیا و توسعه آن، مجله طب و تزکیه، 1389، دوره 19، شماره 3، ص 65.
غمامی، سید محمد مهدی و محسن اسماعیلی، مطالعه تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1389، سال یازدهم شماره 2، صص 153-188.
گل علیزاده، عزت‌الله، محمود موسی زاده، محمد رضا امیر اسماعیلی و نادر آهنگر، چالش‌های سطح دوم ارجاع در برنامه پزشک خانواده، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1390، دوره 29، شماره 4، ص:321.
محمودی، ژیلا، سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران، فصلنامه علمی- حقوقی قانون یار، 1396، دوره دوم، شماره ششم، ص 239.
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی وابسته(1373).
آیین‌نامه اجرایی ماده 8‌ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(1365).
دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری(1391).
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور(1373).
قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت(1351).
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران(1374) : ماده 3 بند 10.
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران(1369) : ماده 2 بند 10.
قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی(1352).
قانون تشکیل شورائی برای سیاست‌گذاری و رسیدگی به امور بهداشت و درمان و آموزش پزشکی(1363).
قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی(1364).
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی. مجمع تشخیص مصلحت نظام(1367).
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران(1383): فصل دوم بند ک.
قانون شهرداری‌ها(1333).
قانون کار(1369).
قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب(1334). ماده 1 و 2.
لایحه بودجه سال 1400 کل کشور(1400).
لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی، درمانی وزارت بهداری و بهزیستی.شورای انقلاب(1358).
مصوبه ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی(1392).
مصوبه تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال(1380).
مصوبه تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال(1381).
مصوبه تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال(1383).
مصوبه تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی و نرخ حق سرانه خدمات درمانی در سال(1382).
مصوبه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده 1 قانون تأمین خدمات درمانی(1366).
مصوبه رسیدگی به جرایم مشاغل پزشکی با اخذ نظر هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی. قوه قضاییه(1367).
مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی. شورای عالی انقلاب فرهنگی(1392)
خبرگزاری خانه ملت. عدم بازخرید ذخیره مرخصی کارمندان با قانون اساسی مغایرت دارد، 1387، (تاریخ مشاهده: 18/04/1400) در:
 
Feldstein, P. j. Health Associations and the Demand for Legislation Cambridge, Mass: Ballinger, 1977, p.15
Goldberg, B. Alternative Medicine: The Definitive Guide, Puyallup, Wash: Future Medicine, 1993, p.277
Lowell, L. Final Report of the Commission on Medical Education, New York: Association of American Medical Colleges, 1932, pp.151-53.
Starr, P. The Social Transformation of American Medicine, New York: Harper Collins, 1982, pp.79-144
 
Chee-Ruey, H and Chengxiang, T. "The multi-tiered medical education system and its influence on the health care market—China’s Flexner Report," Human Resources for Health, 2019, p. 4.
Havighurst, C. "The Changing Locus of Decision Making in the Health Care Sector." Journal of Health Politics, Policy and Law11, 1986, p. 700
Hamowy, R. "The Early Development of Medical Licensing Laws in the United States, 1875-1900,"Journal of Libertarian Studies, 1979, p. 73-119
Kumar, P. D. "Antitrust laws in health care: Evolving," American association for physician leadership, 2019, pp.1-13
Pruit, A. R. "The Medical Marketplace," in Politicized Medicine, Irvington-on-Hudson, N. Y: Foundation for Economic Education, 1993, pp. 23-33
Shetty, A and Shetty, S. "The impact of doctors per capita on the mortality rate in asia, " Int J Med Pharm Sci, Vol 04(09), 2014
Wilson, L. "The Case against Medical Licensing in The Dangers of Socialized Medicine, " ed. Jacob Hornberger and Richard Ebeling, Fairfax, Va.: Future of Freedom Foundation, 1994, 59
Wolf, R. Geuthel, N. Gnatzy, F and Rotzoll, D. "Undergraduate ultrasound education at German-speaking medical faculties: a survey." GMS journal for medical education, 2019, V.36
World health data platform/GHO/Indicators. THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY, Medical doctors (per 10 000 population), Friday, July 9,2021, https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator)
Education Law of the People's Republic of China. Adopted at the Third Meeting of the Standing Committee of the Eighth National People’s Congress on March18,1995 and promulgated by Order No. 45 of the President of the People’s Republic of China on March 18,1995.
 
دوره 4، شماره 13
سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1401
دی 1401
صفحه 113-140
  • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1401