شرایط حاکم بر بهره‌مندی از مزایای ازکارافتادگی مشمولان قانون تامین اجتماعی با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مطالعه آرای قضایی

نویسنده

مدرس دانشگاه غیر انتفاعی صدرا

10.22034/mral.2022.550884.1288

چکیده

ازکارافتادگی یکی از حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی است که در مواد مختلفی از جمله بندهای 7، 8، 13، 14، 17 ماده 2، ماده 3، مواد 60، 61 و 66 و نیز مواد 70 تا 75 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354به آن اختصاص یافته‌است. هدف از برقراری مستمری ازکارافتادگی حمایت از اشخاصی است که به دلیل حوادث مختلف یا بیماری‌ها بخشی از توان کاری یا همه آن را از دست می‌دهند و با توجه به نوع آسیب، موضوع حمایت می‌تواند در قالب ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو مطرح گردد. علاوه بر مواد قانونی بیان شده، سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی برقراری حمایت‌های مربوط به ازکارافتادگی، اقدام به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی نموده است که آخرین آن بخشنامه تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی است که مقررات جامعی را در خصوص نحوه برقراری مستمری ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، بخش مهمی از دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری به موضوع «الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی» و «اعتراض به آرای صادره از کمیسیون‌های پزشکی» اختصاص یافته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای وحدت رویه خود به موضوع ازکارافتادگی پرداخته و به ویژه در خصوص کمیسیون‌های پزشکی آرایی چند صادر نموده‌است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، شعب دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در مورد تاریخ ابتلاء به بیماری را که موثر در امر مستمری می‌باشد، دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conditions governing the enjoyment of disability benefits by those covered by the Social Security Act with a view to the judicial procedure of the Administrative Court of Justic

نویسنده [English]

  • Zahra Danesh nari
University of Tehranدانشگاه صدرا
چکیده [English]

Disability is one of the protections provided in the Social Security Law, which is approved in various articles, including articels 7, 8, 13, 14, 17, Article 2, Article 3, Articles 60, 61 and 66, as well as Articles 70 to 75 of the Social Security Law. 1354 is dedicated to it. The purpose of establishing a disability pension is to support people who lose part or all of their ability to work due to various accidents or illnesses, and depending on the type of injury, the issue of protection can be in the form of general disability, partial disability. . In addition to the legal provisions mentioned, the Social Security Organization, as the custodian of disability protection, has issued several directives and instructions, the latest of which is the directive for the aggregation and summary of directives and administrative orders for continuous disability. Which provides comprehensive rules on how to establish a pension. On the other hand, an important part of the lawsuits filed in the Administrative Court of Justice is dedicated to the issue of "obligation to establish a disability pension" and "objection to the decisions issued by medical commissions" and the General Assembly of the Administrative Court of Justice The issue of disability has been addressed, especially in the case of medical commissions. The results of this study show that the branches of the Court of Justice have the authority to comment on the history of the disease, which is effective in the matter of pension

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disability
  • Social Security Act
  • Right to Social Security
  • Court of Administrative Justice
  • . the medical commission
دوره 5، شماره 17
سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1402
دی 1402
صفحه 479-505
  • تاریخ دریافت: 02 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1401