آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران.

2 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران ایران.

3 استاد گروه حقوق عمومی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

10.22034/mral.2022.551522.1295

چکیده

اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the decision-making system of the Islamic Council in the light of the principle of transparency

نویسندگان [English]

  • fatemeh shamiri 1
  • vali rostami 2
  • bijan abasi 3
1 PhD student, Department of Public Law, Semnan Branch, Semnan Islamic Azad University, Iran.
2 Professor of the Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor of Public Law, Faculty Member of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The principle of transparency is considered as one of the basic principles and elements of good governance. According to this principle, governments are required to abandon confidentiality and make decision-making processes available to all citizens. In this regard, especially institutions such as legislatures and local councils have a special priority to adhere to the principle of transparency. Islamic councils in Iran are considered as one of the important elements of the governing system and through these institutions, local people can be influential in some local affairs. The question is, to what extent do Islamic councils, as an example of a system of governance, act transparently in their decision- making process? Examination of the laws and regulations related to Islamic councils shows that in some cases the principle of transparency has not been observed, such as the lack of prior publication of the regulatory program or the lack of obligation to publish regular detailed discussions of councils. The present research has been done by descriptive and analytical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Good Governance
  • Islamic Councils
  • Decision Making System
دوره 5، شماره 17
سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1402
دی 1402
صفحه 13-36
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1401