قواعد آیینی حاکم بر فرآیند تصمیم گیری اداره ( با مطالعه موردی قوانین آیین اداری آلمان و ایالات متحده آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه حقوق عمومی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران

10.22034/mral.2022.559446.1352

چکیده

آیین‌های تصمیم‌گیری اداری شیوه‌های اتخاذ تصمیمات موردی و عام الشمول دستگاه‌های اداری هستند که به صورت نانوشته و یا در قالب قوانین آیین اداری الزامی هستند. ایجاد قطعیت وثبات برای حمایت از شهروندان و کارآمدی اداره از دلایل تدوین این قواعد و تصویب قوانین آیین اداری بوده است. به صورت تاریخی قوانین آیین‌های اداری سه نسل را پشت سر گذاشته‌اند. نسل اول قوانین به بیان قواعدی در جهت اتخاذ تصمیمات موردی پرداخته‌اند، نسل دوم دربردارنده الزاماتی برای تصویب قواعد عام الشمول به صورت سلسله مراتبی و در نهایت نسل سوم بیانگر قواعدی برای انجام اعمال اداری به صورت تعاملی و مشارکتی میان نهادهای مختلف هستند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم آیین اداری، تاریخچه و محتوای قوانین آیین اداری و الزامات آیینی در دو نظام حقوق اداری آلمان و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو نظام مهم است. روش مقاله توصیفی، تحلیلی است. مفهوم آیین اداری و محتوای قوانین آیین اداری توصیف می‌شوند و به صورت تحلیلی به بیان مشابهت‌ها و تفاوت‌های موجود در قوانین آیین اداری ایالات متحده آمریکا و آلمان پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Procedural Rules Governing on the Adminisration Decision-Making Process (Case study of German and US Administrative Procedure Act)

نویسنده [English]

  • khadije shojaeian
ستاد یار گروه حقوق عمومی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران
چکیده [English]

Administrative decision-making procedures are the methods related to the individual and general decision-making process that are required in writing or in the form of administrative procedure laws. Creating certainty and stability to support citizens and the efficiency of the administration has been one of the reasons for codifying these rules. Historically, the laws of administrative procedures have passed three generations. The first generation of acts sets out rules for making case-by-case decisions, the second generation sets out requirements for enacting general rules in a hierarchical manner, and the third generation sets out rules for conducting administrative actions interactively and collaboratively between different institutions. The main purpose of this article is to examine the concept of administrative procedure, the history and content of the administrative procedures acts and procedural requirements in the two systems of administrative law in Germany and the United States of America as two important systems. The method of the article is descriptive, analytical. The concept of administrative procedure and the content of administrative procedure acts are described and the similarities and differences between the administrative procedure actts of the United States of America and Germany are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjudication
  • Administrative procedures
  • Administrative Procedure Act
  • Codification
  • Rule Making