بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت

2 استادیار گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/mral.2022.557170.1336

چکیده

در راستای سیاست‌های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت‌های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده‌اند. تقسیم‌بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی‌ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می‌باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت‌گیری در این مورد، به‌خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت‌ها به‌صراحت ذکر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the administrative procedure of bankruptcy prevention in France and the possibility of its application in Iran's administrative law system

نویسندگان [English]

  • Maryam Dadkhah 1
  • Mitra Zarabi 2
1 Doctoral student of private law, Adalat University
2 Assistant Professor, Department of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In line with preventive judicial policies, the issue of bankruptcy prevention has been raised, and the French government has been very successful in this regard. Despite the high rate of bankruptcy in our country, this research was conducted with the aim of investigating the administrative procedure of the French government in this case and the possibility of applying this model in the legal system of our country. The research method was analytical-descriptive. It was concluded that despite the fact that the main laws of France were written, the administrative law system of this country had a certain influence of customs and without respecting the hierarchical issues, the institutions cooperated properly with each other and determined their legal responsibilities according to customs. The division of bankruptcy into two types, apparent and real, has the main effect on the adopted administrative mechanism of prevention, and the general policy of the authorities of this country is not to convert the type of suspension from apparent to real. In our country, due to the limitation of administrative affairs to legal documents and strictness in this matter, especially in the matter of hierarchy, it has not been possible to implement this model, and it is necessary that appropriate legal documents be prepared in this regard and the exact details of responsibilities should be clearly mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • French legal system
  • Prevention
  • Administrative law
  • Suspension
بوالحسنی، حمید، قواعد حل تعارض قوانین در اعتبارات اسنادی بین‌المللی، تهران: ندای کارآفرین، چاپ اول، 1397.
پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، تهران: سمت، چاپ اول، 1398.
جوادی، امیر، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: حقوق‌یار، چاپ سوم، 1398. 
عمرانی، حیدر، بررسی ضمانت در اسناد تجاری، تهران: قانون‌یار، چاپ اول، 1396.
ب) مقاله
آرایی، مسعود، پژمان محمدی و غلام‌حسن مزارعی، «اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران»، فصل‌نامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، دوره سوم، 1400، صص 61-84.
باقری، مصطفی و فاطمه رنگرز باسلیقه، «اسناد تجاری در حقوق تجارت»، اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز، 1394.
پاسبان، محمدرضا، «قانون‌ تجارت‌ ایران‌ در گردونه‌ تحول‌: بررسی‌ اصلاح‌ مقررات‌ شرکت‌های‌ تجاری»، پژوهش‌های حقوقی، دوره چهارم، 1384، صص 4-11.
دانا، محمدمهدی و اسماء حبیب‌نیا، «بررسی تطبیقی قانون تجارت با لایحه تجارت (با تمرکز بر شرکت‌های سهامی)»، نخستین کنفرانس بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)، شیراز، 1393.
ناصحی، میثم، علی فقیه حبیبی و کیوان صداقتی، «تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، فصل‌نامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، دوره سوم، 1400، صص 39-64.
عبداللهی، حسن، «شرایط ماهوی تحقق ورشکستگی در قانون تجارت و لایحه جدید قانون تجارت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان کردستان، سقز، 1398.
هاجی، محمد، «بررسی مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرش به لایحه جدید قانون تجارت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان کردستان، سقز،1400.
قانون تجارت الکترونیک ایران، مصوب ۱۳۸۲.
قانون تجارت ایران، مصوب 1311، با آخرین اصلاحات.
قانون مدنی ایران، مصوب 1316، با آخرین اصلاحات.
قانون مدنی فرانسه، آخرین اصلاحات در سال 2016.
قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807، با آخرین اصلاحات.
Abdala, Manuel A., “Key damage compensation issues in oil and gas international arbitration cases”, Am. U. Int'l L. Rev., 2008, 24: 539.‏
Alaedini, Amirabbas and Azarbaijani, Alireza, “Clarifying the Existing Approaches to Prevent Companies from Bankruptcy in the Bill of Trade and the France’s Law”, Journal of Strategic Management Studies, 2016, 6.24: 39-66.‏
Borghetti, Jean-Sébastien, “Civil Liability for Artificial Intelligence: What Should its Basis Be?”, La Revue des Juristes de Sciences Po, 2019, 17: 94-102.‏
Bueno, Nicolas and Bright, Claire, “Implementing human rights due diligence through corporate civil liability”, International & Comparative Law Quarterly, 2020, 69.4: 789-818.‏
Chong, Shou Yu and Alexander, Nadja Marie, Case Note: Enforceability of Agreements to Mediate in English Law, 2020.‏
Cossat, Sandra, Chaplier, Jérôme and De Lomenie, Tiphaine Beau, “The French law on duty of care: A historic step towards making globalization work for all”, Business and Human Rights Journal, 2017, 2.2: 317-323.‏
Dafe, Florence and Williams, Zoe, “Banking on courts: financialization and the rise of third-party funding in investment arbitration”, Review of international political economy, 2021, 28.5: 1362-1384.‏
Fontanelli, Filippo and Tanzi, Attila, “Jurisdiction and admissibility in investment arbitration. A view from the bridge at the practice”, The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 2017, 16.1: 3-20.‏
Gerhardt, Maria, “Consumer Bankruptcy Regimes and Credit Default in the US and Europe: A comparative study”, CEPS Working Document No. 318, 27 July 2009.
Ghaisary, Seyed Ata, Yousefzadeh, Morteza and Habib, Mahmood, “Preventive civil liability and its educational principles in the high school social studies textbook”, Revista Conrado, 2020, 16.76: 68-78.‏
Guthrie, Benjamin K. and Hioureas, Christina G., Sovereignty Disputes and Offshore Development of Oil and Gas. 2018.‏
Horton, David, “Arbitration About Arbitration”, Stan. L. Rev., 2018, 70: 363.‏
Jaiswal, Hrishikesh, “Process of Arbitration in India: A beginner’s guide”, PenAcclaims Law Journal, 2020.‏
Jones, Odwyn, Lilford, Eric and Chan, Felix, The Business of Mining: Mineral Project Valuation. CRC Press, 2018.‏
Khorsand, Badiei, et al., “A Comparative and Educational Study of Laws in Litigation of Religious Minorities in Iran and Lebanon”, Iranian Journal of Comparative Education, 2020, 3.2: 724-736.‏
Lal, Hamish and Casey, Brendan, “Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses in International Arbitration–The Need for Coherence”, ASA Bulletin, 2020, 38.4.‏
Maleki, M., Eslami, M. and Rezaei, M., “Principles of Arbitration in Oil Contracts”, Revista Publicando, 2018, 5.14: 779-800.‏
Baubeau, Patrice and Angelo Riva, “Au prisme du scandale: crise, faillites bancaires et régulation financière dans la France de l’entre-deux-guerres”, Entreprises et histoire 101, 4, 2020, pp.  44-63.
Baubeau, Patrice, Monnet, Éric, Riva, Angelo, et al., “Les crises bancaires en France pendant la Grande Dépression: une histoire renouvelée”, Revue d'economie financiere, 2020, No. 1, pp. 329-336.
Guerini, Mattia, et al., “Dynamique des défaillances d'entreprises en France et crise de la Covid-19”, OFCE Policy brief 73, 2020, p. 19.