رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق وعلوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, شیراز, ایران

چکیده

چکیده
اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.
کلید واژه ها:نظارت قضات،نظارت دیوان عدالت اداری،مقررات دولتی،شرع،فقهای شورای نگهبان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between administrative justice court and duty of judges in principle 170 of constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • kourosh ostovar sangari
Assistant Prof., Faculty of Law and Humanities, Shiraz Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The relationship between administrative justice court and duty of judges in principle 170 of constitution of the Islamic Republic of Iran

Abstract:

Principle 170 of constitution of the Islamic Republic of Iran obligates judges to do not execute the governmental regulations,and resolution that are against the acts and Islamic rules and or out of the scope of executive power’s authorities. The interpretation of the concepts and the cases that judges have authorities are the challenging subjects of the principle. In this article, the main question of the writer is that what is the relationship between duty of the judges in the principle and the jurisdiction of the Administrative justic court concerning the examination of complaints against governmental regulations? Or Can judges act by invoking to the mentioned principle after giving judgement of administrative court related to a governmental regulation? Hence,in this article, the concepts of the principle as well as the position of its exercising,and also the theory of the council of guardians about the concept of governmental regulations are reviewed. The writer has inferred that the authorities of judges mentioned in the principle are applicable until the administrative justice court do not set decide for them,and consequently the judges should obey the decision related to the governmental regulations taken by the administrative justice court.

Keywords: supervision of judges, supervision of administrative justice court,governmental regulations,Islamic law,jurists of guardian council

کلیدواژه‌ها [English]

  • supervision of judges
  • supervision of administrative justice court
  • governmental regulations
  • Islamic law
  • jurists of guardian council
1. امامی، محمد، استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد دوم، چاپ دوم، نشر میزان، 1395 ، تهران.

2. تحقیقات قضایی) 1(، جمعی از نویسندگان، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1395 ، تهران.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، کتابخانه گنج دانش، 1378 ، تهران.

4. حمیدیان، حسن، نظارت بر قانون گذاری در ایران و آمریکا، نشر دادگستر، 1389 ، تهران.

5. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسامی ایران،

جلدسوم، انتشارات ادراه کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسامی، آذر 1364 ، تهران.

6. موس یزاده، ابراهیم، دادرسی اساسی در جمهوری اسامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار
قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390 ، تهران.

7. مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل ، 1393 ،
تهران.

8. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه
شهیدبهشتی، 1372 ، تهران.

9. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، انتشارات سمت، 1389 ، تهران.
10 . استوارسنگری، کورش، «صلاحیت دیوان عدالت اداری و مسائل پیرامون آن »، اندیشه های
حقوق اداری )مجموعه مقالات اهدائی به استاد دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی(، انتشارات مجد ، 1392 ،
تهران.
11 . ابریشمی راد، محمدامین، الگوی مطلوب نظارت قضایی برمقررات دولتی در ج.ا.ا با تأ یکد بر
ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری، رسالۀ دکتری، زمستان 1397 ، دانشگاه تهران.