دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 1-165 (سال اول، شماره اول، زمستان 1398) 
نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران

صفحه 73-94

10.22034/malr.2020.122131.1001

یونس فتحی؛ جعفر شفیعی سردشت؛ مریم وهیبی فخر