ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی , دانشگاه تهران, تهران, ایران

چکیده

به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Legal Aspects of Registering the historical Monuments in the National Monuments List

نویسنده [English]

 • Bizhan Abbasi
Associate Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the Constitution and the Civil Service Management Law, one of the sovereign tasks of the Islamic Republic of Iran is to protect the country's cultural heritage. One way of preserving this heritage is to record valuable historical and cultural monuments in the National Heritage List. In Iran, we are witnessing a wide variety of laws and regulations regarding the protection and registration of monuments from the date of the Constitutional Court, and so far in our country there is independent research on the legal aspects of the registration of monuments, including the government's obligations, criteria, Its legal steps and effects have not taken place. In this paper, using the descriptive-analytical research method and library data collection method, the question is what are the different legal aspects of registering historical monuments in the National Monuments List? State registration of monuments is one of the responsibilities of the government to execute it through a unilateral administrative decision and through a legal process. Registration of a monument has rights, obligations and restrictions on the holder of a public, public or private registered monument, including on the protection, transfer, removal and export of that monument.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The cultural heritage the National Heritage List
 • the record of monument
 • the assignment of monument
 • the transaction of monument
 • the exit of monument
 • 1. توحیدی فایق، آشنایی با میراث فرهنگی، تهران، سبحان نور، 1393 .
 •  
 • 2. شادنوش امیرحسن، دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی، تهران، مجد، 1395 .
 •  
 • 3. صمدی یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بی نالملل، تهران، سازمان میراث فرهنگی،
 • .1382
 •  
 • 4. عباسی بیژن، حقوق اداری، تهران، دادگستر، چاپ پنجم، 1398 .
 •  
 • 5. ________، حقوق اداری تطبیقی، تهران، دادگستر، 1395 .
 •  
 • 6. ________، مبانی حقوق عمومی، تهران، دادگستر، چاپ دوم، 1396 .
 •  
 • 7. کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چاپ پنجاه و هفتم، 1398 .
 •  
 • 8. کاتوزیان ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران، دادگستر، 1377 .
 •  
 • 9. نورایی سیروس، شریفی عرفان، حمایت و حفاظت از اموال فرهنگی در خال مخاصمات
 • مسلحانه، تهران، هوشمند تدبیر، 1394 .
 •  
 • 1. توسلی نایینی منوچهر، شادنوش امیرحسن، «دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی
 • غیرمنقول »، دوفصلنامه حقوق اداری، سال پنجم، ش 13 ، 1396 .