تحلیل حقوقی بازنشستگی اعضای غیرهیئت علمی متصدی مشاغل سخت و زیان آور در دانشگاهها با نگاهی به آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق,,دانشکده علوم انسانی, دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, دانشگاه آزاد اسلامی ,کرج, ایران

چکیده

در نظام حقوقی ایران، بیمه اجتماعی بالاخص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان واحدی متمرکز نشده و برای گروه‌های مختلف اجتماعی نظامات قانونی متفاوتی پیش بینی گردیده است. کارکنان دانشگاه‌ها از جمله گرو‌ه‌هایی هستند که از مقررات خاص استخدامی پیروی می‌کنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی بازنشستگی کارمندان(اعضاء غیر هیئت علمی) متصدی مشاغل سخت و زیان آور دانشگاه‌های تابع وزارتین علوم و بهداشت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است. سپس ضرورت و مبانی نظری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی واقع شده و در نهایت نظامات متعدد قانونی پیش از موعد بازنشستگی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که نظام های قانونی متعددی در بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد اما بر اساس آراء وحدت رویه متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور صرفا درباره کارگران (قانون کار) اعمال می گردد و صرف پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی شمول قانون تامین اجتماعی را در پی نخواهد داشت. لذا علی رغم تابعیت دانشگاهها از آیین نامه استخدامی خاص مصوب هیئت امنای خود، تمامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاههای وزارتین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... مصوب 1367 هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Retirement of Non-Scientific Members in charge of hard and harmful jobs in universities with a look at the decisions of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Hamed Karami 1
  • Zainab Esmati 2
1 Assistant Prof., Department of Law,, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
2 Faculty member, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Azad Islamic University, Karaj, Iran
چکیده [English]

In the Iranian legal system, social insurance, especially the retirement of hard and harmful jobs, is not concentrated in a single organization, and different legal systems are provided for different social groups. University staff are among the groups that follow specific employment regulations. This article first discusses the concepts of retirement, early retirement, and hard and harmful jobs. Then, the necessity and theoretical foundations of early retirement in hard and harmful jobs have been examined, and finally, various legal systems for early retirement and the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice related to the issue have been reviewed.The results of the research show that despite the follow of the universities from the special employment regulations approved , all non-scientific members of the universities are subject to the law on retirement of veterans and ... approved in 1988.General Assembly of the Court of Administrative Justice related to the issue have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retirement
  • Employee
  • hard and harmful jobs
  • General Assembly of the Court of Administrative Justice
1. اردبیلی، یوسف، بازنشستگی؛ شناخت مسائل و مشکلات بازنشستگان و طریق مشاوره با آنان، چاپ گلشهر، 1379 .

2. پاپی،حسین و دیگران، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، 1387 ، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه.

3. عراقی، عز تالله و همکاران، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی )نقد قانون تأمین اجتماعی بر
اساس مطالعه تطبیقی(، چاپ اول 1386 ، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

4. کرباسیان، مهدی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی در ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1384 .

5. نعیمی و همکاران، قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوم، 1389 ، انتشارات جنگل.
6. اکبرآبادی، محمد، «نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در بازنشستگی پیش از موعد »، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 38 و 39 ، 1392

7. بادینی، حسن، «مقایسه نظام بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی »، فصلنامه داخلی قوانین و
مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، پیش شماره چهارم، پاییز 1385 .

8. ریاضی، محسن، «تأثیر اجرای بازنشستگی مشاغل سخت و زیا نآور بر منابع و مصارف سازمان
تأمین اجتماعی »، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 50 ، سال چهاردهم، شماره اول، زمستان 1397 .
9. انصاری، علی، نقد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی،
1386-1387 ، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

10 . قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354

11 . قانون استخدام کشوری مصوب 1343

12 . قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین
مشاغل سخت و زیا نآور مصوب 1/ 9/ 1367 و اصلاحیه مورخ 21 / 2/ 1382 و آیین نامه های آن.

13 . قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20 / 1/ 1368 و آیین نامه آن.

14 . قانون موسوم به مشاغل سخت و زیا نآور مصوب 14 / 7/ 1380 .

15 . آیین نامه مشاغل سخت و زیا نآور مصوب 26 / 12 / 1385 .

16 . آیی ننامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیئ تعلمی دانشگا ههای وزارت علوم مصوب ۱۳ ۹۱ .

17 . آیی ننامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیئ تعلمی دانشگاه های وزارت بهداشت مصوب ۱۳ ۹۱ .

18 . رأی وحدت رویه شماره 515 -مورخ 5/ 7/ 1387

19 . رأی وحدت رویه شماره 652 -مورخ 8/ 10 / 1387

20 . رأی وحدت رویه شماره 862 -مورخ 13 / 12 / 1387

21 . رأی وحدت رویه شماره 865 - مورخ 18 / 12 / 1387

22. رأی وحدت رویه شماره 695 - 699 - مورخ 25 / 7/ 1396

23. Dupeyroux (Jean -Jacques), Borgetto (Michel),
 
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
سال اول، شماره اول، زمستان 1398
اسفند 1398
صفحه 139-165
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1399