قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش‌بینی‌ شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت‌ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار می‌باشند. به‌موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش‌ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می‌توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The scope and procedure of Judicial review of Administrative Justice Court on the Judgments of Labor’s Dispute Settlement Authorities in the Light of Administrative Justice Court jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Morteza Nejabat khah 1
  • Farhang Faghih Larijani 2
  • Soona Nazari ziaratgah 3
1 Associate Prof. Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Assistant Prof, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 M.A. in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Iran's Labor Law (1990) provides for Dispute Settlement bodies at two levels: the recognition Board and the Dispute Settlement Board. According to Article 157 of the Labor Code, these boards are competent to deal with any individual dispute between the worker and the employer or trainee arising out of the enforcement of labor law and other labor regulations, apprenticeship contracts, workplace agreements, or collective labor agreements. Subject to paragraph (2) of Article 10 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court (AJC), certain decisions and judgments of the Labor’s Dispute Settlement bodies may be appealed in the Branches of the AJC. The rules and procedures for dealing with these matters are set out in Article 63 of the said Act. There are some ambiguities and challenges to both the jurisdiction and the procedure of the AJC concerning judicial review of decisions of the Labor’s Dispute Settlement Authorities, in which the answer to these ambiguities can be found in the Court's jurisprudence. Accordingly, in this descriptive-analytical method, this article attempts to study the jurisdiction and procedure of the AJC in judicial review of decisions of the Labor’s Dispute Settlement Bodies concerning the jurisprudence of the AJC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Justice Court
  • Judicial jurisprudence
  • Labor’s Dispute Settlement Bodies
  • Judicial review
1. الهیان، محمدجواد و منش یزاده، گشواد ) 1381 (، پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار، تهران: انتشارات
موسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ دوم.

2. استوار سنگری، کورش ) 1396 (، مقدمه حقوق کار، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم.

3. پژوهشگاه قوه قضاییه )اداره انتشار رویه قضایی کشور(، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت
اداری )مهر 1391 (، چاپ اول.

4. رستمی، ولی ]و دیگران[، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران: انتشارات دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.

5. صدرالحفاظی، سید نصرالله ) 1372 (، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران:
نشر شهریار، چاپ اول.

6. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ) 1393 (، مجموعه نظریات حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور
«سال »1390 ، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول.

7. مولابیگی، غلامرضا ) 1395 (، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: انتشارات جنگل،
چاپ سوم.

8. نجاب تخواه، مرتضی ) 1391 (، صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور، تهران:
انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسامی ایران، چاپ اول.

9. ویژه، محمدرضا ) 1393 (، تغییر روی هها در قانون جدید دیوان عدالت اداری، مصاحبه با روزنامه
حمایت، 30 / 2/ 1393 .

10 . مولابیگی، غلامرضا ) 1396 (، چال شهای رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه
قضایی در دیوان عدالت اداری، مصاحبه با ماهنامه داخلی دیوان عدالت اداری، پیش شماره )تیر 1396 (

11 . بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه ) )Search.aspx/http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2
 
دوره 2، شماره 2
سال دوم ، شماره دوم، بهار 1399
خرداد 1399
صفحه 9-26
  • تاریخ دریافت: 08 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1399