دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 9-188 (سال دوم ، شماره دوم، بهار 1399) 
حکم حکومتی و مصلحت عمومی

صفحه 47-65

10.22034/mral.2020.127952.1025

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مرجان زارع مهذبیه


شماره‌های پیشین نشریه

سال دوم ، شماره پنجم، زمستان 1399
سال دوم ، شماره چهارم، پاییز 1399
سال دوم ، شماره سوم، تابستان 1399
سال دوم ، شماره دوم، بهار 1399