کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسیهای اداری ایران با تاکید برآرا دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ، دانشگاه آزاد کرمانشاه، ایران./قاضی دادگستری

2 دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، ایران.

3 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

10.22034/mral.2022.560603.1363

چکیده

این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت ‌اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می‌گیرد و برای گردآوری داده‌ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می‌شود. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of the principle of legitimacy of the acquisition of criminal evidence in Iran's administrative proceedings with an emphasis on the decisions of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

 • esmaeil ghamari 1
 • Mahdi Hasanvand 2
 • Seyyede Nafiseh Kazemi 3
1 PhD Kermanshah Azad University, Iran./Judge
2 PhD student of Public Law, University of Tehran, Farabi college, Iran
3 Master of Public Law Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The article analyzes the rationales for rule of legal obtained evidence in administrative proceeding with the aim of establishing the ideal type of obtained evidence system. In administrative proceedings similar to criminal and civil proceedings, the reason for obtaining of evidence by the court is raised. Since the discussion of obtaining evidence by the court is inconsistent with the principle of impartiality of the judge, it is important to analyze it in an administrative procedure similar to civil and criminal proceedings. On the other hand, there is the issue of what is the legal sanction in the administrative proceedings if the evidence obtains illegally. The survey will be carried out with Descriptive-analysis method and gather data by use of books and article in this respect. Result of this survey show that in adversarial administrative proceeding such as labor proceeding, general rule is that a judge is forbidden to obtain evidence for or against each party, but in disciplinary proceedings, such as board of handling of breach of disciplinary, judge has active role in obtaining evidence. In judicial precedent of administrative court of justice and law and provisions concerning to administrative proceeding, general rule of legal obtaining of evidence is not presented in comprehensive way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • obtain of evidence
 • administrative proceeding
 • Exclusionary Rules
 • criminal proceeding
 • civil proceeding

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401