عیوب اراده در استعلام و مجوزهای قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی. دانشگاه عدالت

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه عدالت

10.22034/mral.2022.559445.1351

چکیده

باهدف رفع مشکلات واگذاری سنتی پروژه به پیمان‌کاران، سامانه‌ای برای رفع این مشکل راه اندازی شد. اما به عقیده حقوق‌دانان، در این وضعیت اراده طرفین دارای عیب خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و قصد پاسخ به این سؤال را داشته که عیوب اراده در قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ چنین نتیجه شد که فقدان سند اجرایی تأسیس سامانه آنلاین، موجب شده که هیچ تعهد حقوقی بر دوش ارگان‌های دولتی و حکومتی قرار نگرفته و بنابراین در وضعیت نیمه‌همکاری با این سامانه، سازمان‌هایی که تنها حق صدور مجوز در بخش‌هایی از پروژه را دارند، به‌نوعی اراده موازی با متولی اصلی مبدل می‌شوند. خلط دو تأسیس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداری به پاسخ‌دهی به استعلام و دیگر چالش‌های آن، زمینه برای انتخابی بودن پیمانکار را فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ضمن تنظیم سند حقوقی-اجرایی برای واگذاری در سامانه آنلاین، تمامی ارگان‌های کشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نیز به‌صراحت ذکر شود، ضمن آنکه اختیار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس‌ازآن حق دخالت بیشتر در پروژه را نداشته باشد. درعین‌حال در صورت لزوم نیز برای پیمانکاری که به سبب عواملی خارج از اراده خود زیان‌دیده، خسارتی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Defects of will in inquiry and permits of online contracting contracts from the point of view of administrative law

نویسندگان [English]

  • Mehdi Molavali 1
  • Soheil Jadi 2
1 Graduated with a doctorate in private law. Justice University
2 Lecturer in the private law department of Adalat University
چکیده [English]

With the aim of solving the problems of traditional assignment of projects to contractors, a system was launched to solve this problem. But according to lawyers, in this situation, the will of the parties will be flawed. This research was carried out by analytical-descriptive method and intended to answer the question that what are the defects of will in online contracting contracts from the point of view of administrative law? It was concluded that the lack of an executive document for the establishment of the online system has caused that no legal obligations have been placed on the shoulders of government and governmental bodies, and therefore, in the state of semi-cooperation with this system, the organizations that only have the right to issue licenses in parts of the project, somehow will They become parallel with the main trustee. The confusion between the two establishments of "inquiry" and "license" and the lack of administrative obligation to respond to the inquiry and its other challenges have provided the basis for the contractor to be selective. Therefore, it is suggested that while preparing the legal-executive document for handing over in the online system, all the country's organs are required to attend it and the obligations of each organization regarding the inquiry should also be clearly mentioned, while the authority of that organ is only limited to issuing a license and after that not have the right to interfere more in the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defects of will
  • Online contract
  • Contracting
  • Administrative law