نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه الهیات، دانشکده حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22034/mral.2022.557482.1338

چکیده

سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان‌های حمایتی مهم در میان سازمان‌های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی‌ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه‌های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می‌باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه‌دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می‌گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب‌های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the welfare organization in reducing sexual abuse of children in the light of the concept of administrative police

نویسندگان [English]

 • Vahid Ghasemi 1
 • Seyed Asgari Hosseini Moghaddam 2
 • Javad Habibi 3
1 PhD student in criminal law and criminology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Theology, Faculty of Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran
چکیده [English]

The country's welfare organization is one of the important support organizations among the country's administrative organizations, which fulfills the principles 21 and 29 of the Islamic Republic of Iran's constitution by performing its governance duties. The founding document of this organization is a legal bill regarding the establishment of the country's welfare organization approved by the Revolutionary Council. In addition to the aforementioned law, which is the main basis for the formation of the organization, and the duties of the organization are basically specified by the legislator, in some other laws, the welfare organization is also responsible for responsibility, including the approved law on the protection of children and adolescents. It is 2019. One of the important areas in which the welfare organization is obliged to provide services is "children", and considering the accession of the Islamic Republic of Iran to the International Convention on the Rights of the Child, supporting this vulnerable group is one of the most important duties of the welfare organization. . The actions of the welfare organization, especially in the field of child victimization, are carried out in the form of preventive measures and in the capacity of the administrative police. The results of this research show that if the welfare organization acts as an administrative police, sexual abuse of children and related injuries will decrease. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources..

کلیدواژه‌ها [English]

 • administrative police
 • sexual abuse of children
 • the country'
 • s welfare organization
 • child rights convention
استفانی، گاستون و همکاران، آیین دادرسی کیفری (جلد 1)، ترجمه: حسن دادبان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.
امامی، محمد و کورش استوارسنگری، حقوق اداری (جلد 1)، تهران: میزان، چاپ اول، 1386.
انصاری، باقر، حقوق رسانه، تهران: سمت، 1385.
بیگی، جمال، بزه‌دیدگی کودکان در حقوق ایران، تهران: میزان، چاپ اول، 1394.
حسینی اکبرنژاد، حوریه، تضمینات دادرسی عادلانه کودکان، تحت نظر: توکل حبیب‌زاده، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، 1395.
رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری (جلد 1)، تهران: میزان، چاپ دوم، 1390.
سعیدی، محمدرضا، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان­های غیر دولتی، تهران: سمت، چاپ اول، 1384.
علوی‌تبار، محمد، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تهران: سازمان شهرداری­های کشور، 1380.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر، 1377.
غفاری، غلام‌رضا و محسن نیازی، جامعه‌شناسی مشارکت، تهران: نزدیک، 1386.
غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران: دادگستر، 1376.
فرهنگ تعاریف و مفاهیم استاندارد سازمان بهزیستی، تهران: سازمان بهزیستی، بی تا.
گزارش عملکرد بهزیستی در دولت نهم، 1387، قابل مشاهده در: سایت سازمان بهزیستی کشور.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ هفدهم، 1390.
ابهری، حمید و مهدی فلاح خاریکی، «مطالعه تطبیقی مفهوم و کارکرد دوست دادگاه در حقوق ایران و کامن لا»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، 1396، شماره 83.
آگاه، وحید و مهدی مشک‌فروش، «ارزیابی ادغام نهادهای حمایتی از منظر حقوق موضوعه: سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و  کمیته امداد امام خمینی (ره)»، فصل‌نامه حقوق اداری، 1398، سال هفتم، شماره 21.
بیاتی، علی، «نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی اجتماعات (با تأکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری)»، فصل‌نامه پژوهش­های نوین حقوق اداری، 1399، سال دوم، شماره 2.
پتفت، آرین و احمد مؤمنی‌راد، «سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی»، فصل‌نامه پژوهش حقوق عمومی، 1394، شماره 47.
حبیب‌زاده، محمدجعفر و حامد رحمانیان، «هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، 1390، شماره ۷۶.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، «مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان­های مردم‌نهاد در ایران و فرانسه: از تأسیس تا فعالیت»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1394، دوره ششم، شماره 2.
رنجبریان، امیرحسین، «اشکال معاصر بردگی، استثمار زنان و کودکان»، گزارش «سمینار ارائه یافته‌های چهار مطالعه»، تهران: مرکز مطالعات حقوق بشر، 1392.
السان، مصطفی، «قاچاق زنان و کودکان برای بهره­کشی جنسی (از منع جهانی تا حمایت از بزه‌دیدگان)»، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، 1388، سال چهارم، شماره 16.
سرحدی، کاظم و محسن طاهری، «جستاری در اعمال نظارت مطلوب بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی از منظر حقوقی»، فصل‌نامه حقوق اداری، 1399، شماره 25.
سرداری، داور و عوض سرداری، «تأثیر رسانه­ها در پیش‌گیری از وقوع جرم با تأکید بر پیش‌گیری از جرایم کودکان بزهکار»، همایش پژوهش­های نوین ایران و جهان در روان‌شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، 1395.
سیفی، آناهیتا، «کودکان و خشونت خانگی با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب 1399 و اسناد بین­المللی»، فصل‌نامه مطالعات جنسیت و خانواده، 1399، سال هشتم، شماره 2.
صادقی، مریم، «سازمان­های غیر دولتی در نگاه تطبیقی»، مجله ندای صادق، 1384، شماره 40.
صفری دشتکی، محمد و رضا زارع، «طراحی و تبیین مدل تدارکات اجتماعی با هدف کاهش فقر در سازمان­های حمایتی؛ مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پی‌آمدها»، مجله مدیریت دولتی، 1399، دوره دوازدهم، شماره 2.
علیایی زند، شهین‌دخت، «ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه‌ساز برای روسپی‌گری»، مجله رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، 1391، شماره ۵، صص ۱۴۲-۱۱۷.
فلکمن، سالازار، «خشونت علیه کودکان، مروری بر اندیشه جهانی و اقدام ملی برای حمایت از کودکان در برابر آسیب»، ترجمه: علی نورمحمدی، فصل‌نامه حقوق بشر، 1390، شماره 2.
کوشا، جعفر و یاسمن خواجه نوری، «جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 2، 1391.
محمدی شاه‌بلاغی، فرحناز و همکاران، «عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی در ارتقای سلامت»، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 48.
مصدق راد، علی‌محمد و همکاران، «چالش­های تدوین برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396، دوره یازدهم، شماره 5.
مؤذن‌زادگان، حسن‌علی و محمد فرجی، «پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران»، مجله پژوهش­های حقوق جزا و جرم­شناسی، 1395، دوره هشتم، شماره 2.
میلان، علی‌رضا و الهام عبدی، «تأثیر کار کودک در بزهکاری اطفال»، فصل‌نامه مطالعات علوم اجتماعی، 1395، دوره دوم، شماره 1.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و همکاران، «حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی از منع جهانی تا واکنش نظام­های کیفری داخلی»، مجله تحقیقات حقوقی، 1388، شماره 50.
نصرتی‌نژاد، فرهاد و حجت شریفی، «اظهار نظر کارشناسی درباره طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توان‌بخشی به سازمان بهزیستی»، دفتر مطالعات اجتماعی، شماره مسلسل: 15155، 1395.
واعظی، مجتبی، «معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران»، مجله مطالعات حقوقی شیراز، 1394، دوره هفتم، شماره 2.
زینالی، امیرحمزه، «جهانی‌ شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران»، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرّس، 1398.
گلشن، مهدی، «نقش سازمان­های مردم‌نهاد در دادرسی کیفری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه کاشان، 1392.
میریان، سیده سارا، «بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین‌المللی حقوق بشر با مطالعه موردی حقوق ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1391.
دوره 6، شماره 18
سال ششم، شماره هجدهم، بهار 1403
فروردین 1403
صفحه 145-171
 • تاریخ دریافت: 18 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1401