دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، فروردین 1403، صفحه 1-442 (سال ششم، شماره هجدهم، بهار 1403) 

مطالعه آرای قضایی

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه 89-113

10.22034/mral.2022.560814.1367

علیرضا دبیرنیا؛ آیت اله جلیلی؛ احسان موحدی پور