«تعارض منافع در بخش عمومی»: گونه‌ها و انواع مقابله‌های حقوقی (تحلیل فقهی – حقوقی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز پژوهشی مبنا

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه قم

3 دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی)؛ پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا

10.22034/mral.2023.560129.1366

چکیده

تعارض منافع به عنوان یک مفهوم مستقل و شناخته‌شده در حکمرانی مدرن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که بسیاری از کلید‌واژگان مهم این حوزه، در ارتباط مستقیم با موضوع تعارض منافع قرار گرفته‌اند. تحصیل اعتماد عمومی و ارتقای مردم‌سالاری، جلوگیری از فساد، ارتقای سلامت و انسجام اداری، شفافیت و توسعه اقتصادی بدون نائل آمدن به سطح قابل قبولی از مدیریت تعارض منافع، امکان‌ناپذیر است. تعارض منافع، حوزه‌ای از پیچیدگی‌های فوق‌العاده و حساسیت‌های سیاسی و قانونی است. از این رو، کشمکش‌های نظری پیرامون دریافتی دقیق از «تعارض منافع» تا همین چندی پیش‌ادامه داشته‌ است. سوال اصلی مقاله پیش رو، درکی صحیح از مفهوم تعارض منافع، گونه‌های مختلف آن و انواع مقابله نظام‌های حقوقی است. نویسندگان بر این باورند با فهم درست و جامع از مفهوم و انواع تعارض منافع و با رصد تطبیقی صف‌آرایی نظامات حقوقی رویاروی این معضل بزرگ، می‌توان ادبیات تعارض منافع را در ایران پربار ساخت تا در سایه تعمیق مفهوم در اذهان پژوهشگران و دغدغه‌مندان، به تدریج دستیابی به اهداف بلندی هم‌چون کسب اعتماد عمومی، عدالت و شفافیت ممکن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Conflict of interests in the public sector": types and types of legal confrontations (jurisprudential-legal analysis)

نویسندگان [English]

  • taghi dashti 1
  • zahra zandie 2
  • Mohammad Mahdifar 3
1 Head of Mabana Research Center
2 PhD student in Public Law, Qom University
3 PHD Student of Public Law. University of Tehran (Farabi Campus): Researcher of Mabna Research Center
چکیده [English]

"Conflict of interest" as an independent and well-known concept in modern governance is so important that many important keywords in this field are directly related to the issue of conflict of interest. Gaining public trust and promoting democracy, preventing corruption, promoting health and administrative cohesion, transparency and economic development is impossible without achieving an acceptable level of Conflict of interest management. Conflict of interest is an area of extreme complexity and political and legal sensitivity. Hence, the theoretical controversy over the exact perception of "conflict of interest" has been going on for some time. The main question of the present article is a correct understanding of the concept of conflict of interest, its different types and types of confrontation of legal systems. The authors believe that with a correct and comprehensive understanding of the concept and types of conflict of interest and with a comparative observation of the arrangement of legal systems in the face of this great problem, the literature on conflict of interest in Iran can be enriched until in the shadow of deepening the concept in the minds of researchers and concerned, it will be possible to gradually achieve lofty goals such as gaining public trust, justice and transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : conflict of interest
  • corruption
  • management
  • legal systems
برناردلو، ماریلین ج. فیلد و همکاران، تعارض منافع در آموزش، پژوهش و اقدامات پزشکی، تهران: شریف، 1400.
چارچوب روش‌شناختی بررسی تعارض منافع در سازمان‌ها، تهران: مرکز توان‌مند‌سازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، 1399.
مرتب، یحیی و همکاران، تعارض منافع در بخش عمومی، تهران: شفافیت و پیشرفت، 1399.
انصاری، باقر، «مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی»، فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی، دوره پنجاه و دوم، شماره 1، بهار 1401، صص 297-321.
وکیلیان، حسن و داور درخشان، «راهکارهای پیش‌گیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره هشتاد و چهارم، شماره 109، 1399.
آلد، ویلیام، «گزارش دارایی‌های مقامات عمومی (2)»، ترجمه: مهسا شعبانی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ‌دفتر مطالعات حقوقی، شماره مسلسل 8553، 1386.
پرهیزکاری، سید عباس و ابوالفضل رزقی، «تعارض منافع: دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی»، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396.
رزقی، ابوالفضل و سید عباس پرهیزکاری، «تعارض منافع، راهبردهای پیش‌گیری و مدیریت»، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، 19/8/1398.
مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، مصوب شورای اسلامی شهر تهران، 10/7/1397.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11/7/1373.
قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 8/7/1386.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 8/11/1386.
قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/17/1390.
قانون استخدامی وزارت اطلاعات، مصوب 25/4/1374.
قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد، مصوب 20/7/1387.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1969) و پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (1971)، مصوب 24/11/1380.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 29/2/1390.
قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، مصوب 19/12/1337.
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 27/4/1372.
قانون مبارزه با پو­ل‌شویی، مصوب 2/10/1386.
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)، مصوب 16/1/1396.
قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، مصوب 22/10/1377.
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب 17/11/1375.
آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری، مصوب 17/2/1396.
 
Bertók, János, Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest, OECD Publishing, 2010.
Catchick, P., Conflict of Interest: Gateway to Corruption, ACFE European Fraud Conference, 2014.
Davis, M. and Andrew Stark, Conflict of Interest in the
Professions, New York: Oxford University Press, 2001.
Demmke, C., Thomas Henökl and Teemu Moilanen,Regulating conflicts of interest for holders of public office in the European Union: A comparative study of the rules and standards of professional ethics for the holders of public office in the EU-27 and EU institutions, 1st Ed, European Institute of Public Administration, 2008.
Gifts, benefits and hospitality, A guide to good practice, Corruption and Crime Commission, Office of the Information Commissioner, Office of the Auditor General, Public Sector Commission, and Office of the Parliamentary, Commissioner for Administrative Investigations, 2016.
Giorgini, Paolo, Fabio Massacci, John Mylopoulos and Nicola Zannone, Detecting Conflict of Interest, Requirements Engineering, 14th IEEE International Conference,
Hauray, Boris, Henri Boullier, Jean-Paul Gaudillière & Hélène Michel, Conflict of Interest and Medicine: Knowledge, Practices, and Mobilizations, Routledge, 2021.
Independent Evaluation Group (IEG), Guidelines to Manage Conflicts of Interest in Independent Evaluation, World Bank, 2014.
Lateef, KS., Evolution of the World Bank’s thinking on governance, 2016.
Lo, B. and Marilyn J. Field, Conflict of Interest in Medical
Research, Education, and Practice, USA: National Academies Press, 2009.
Mooney, Joseph, Conflicts of Interest by Public Officials, 2015: www.law.ubc.ca/sites/icclr.law.ubc.ca/files/publications/pdfs/Chapter%209%20.pdf.
Reed, Quentin, Regulating conflicts of interest in challenging environments: The case of Azerbaijan, U4 Issue, 2010, 2.
Yunfeng, Ge., Resolution of Conflict of Interest in Chinese Civil Court Hearings: A Perspective of Discourse Information Theory, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, 2018.
Coglianese, C., Keating, E. K., Michael, M. L., & Healey, T. J., “The role of government in corporate governance”, NYUJL & Bus., Vol. 1, No. 219, 2004.
Demmke, Ch. and Thomas Henokl, “Managing Conflicts
of Interests _ Ethics Rules and Standards in the Member States and the
European Institutions”, EIPASCOPE, No. 3, 2007.
Dragoş, Dacian C. and Alexandra Horváthová, “Addressing Conflict of Interests in Public Procurement in the European Union and the Legal Challenges in Romania and Slovakia”, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Vol. 12, No. 3, 2017, pp. 266–80.
Lee Nelson, Erica, “Conflict of Interest and Parliament”, Economic and Political Weekly 46, No. 19, 2011, pp. 68–73.
Messick, Richard E., “Regulating Conflict of Interest: International Experience with Asset Declaration and Disclosure”, Public Sector
Governance Poverty Reduction and Economic Management, the World Bank, 2009.
OECD, “Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and
Country Experiences” OECD, 2003.
Soloveičik, Deividas and Karolis Šimanskis, “The Evolving Concept of ‘Conflict of Interests’ in the EU Public Procurement Law”, European Procurement & Public Private Partnership Law Review 12, No. 2, 2017: 112–31:www.jstor.org/stable/26695440.