ابهام تئوریک درچیستی تخلف اداری کارمند در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محمدوزین کریمیان، دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دکترای تخصصی مدیریت، کارشناسی ارشد حقوق عمومی،کارشناسی ارشد حقوق

10.22034/mral.2023.562031.1380

چکیده

برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزۀ شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئلۀ پژوهشی که منجر به مقالۀ حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theorematic ambiguity of substance of the administrative offense of the employee in Islamic republic of Iran

نویسنده [English]

  • mohammad vazin karimian
Mohammadvazin karimian, Associate Prof , University of Judicial Sciences and Administrative Services. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Enacting a comprehensive and contingent law must be based on a theorematic system of the subject of that law. According to this scientific principle, the basic problem of this research is searching the theorematic basis of the Law of Investigating Administrative offenses in Islamic Republic of Iran; specially, the basis of the recognizing some of the behaviors as the administrative offenses. The research, from the view of the aim, is applied, and from the view of the method, is descriptive – prescriptive. In this research, related knowledge and information has been collected from the laws, scientific books and papers and related documents; and analyzing information is according to the logic of the law; specially administrative law. The Law of Investigating Administrative offenses, 1372, without an explicit definition for the correct administrative behavior and standards of it, has a list of administrative offenses (article 8). Analyzing this shortage and searching the negative effects of it, has revealed the necessity of a thorematic system for the subject and reforming and completing the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative offense
  • administration crime
  • administrative behavior
  • administrative employee
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386.
ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران: مشاهیر دادآفرین، چاپ هشتم، 1397.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ بیست و سوم، 1399.
میرحسینی، حسن و محمود عباسی، حقوق و تخلفات اداری، تهران: حقوقی، چاپ اول، 1378.
تاری‌وردی، صادق و محمود عباسی، «اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیئت‌های انتظامی پزشکی»، مجله علمی و پژوهشی حقوق پزشکی، 1388، سال سوم، شماره 9، صص 113-148.
روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست ترویجی ارائه گزارش پژوهشی با موضوع «بررسی مقایسه‌ای قواعد عمومی حاکم بر ثبوت و سقوط ضمانت اجراهای اداری و کیفری با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»، زمان انتشار: 7/7/1400؛ تاریخ رجوع: 15/6/1401.jri.ac.ir.
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 27/7/1373.
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب4/8/1378.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358 با اصلاحات و الحاقات 1368.
قانون استخدام کشوری،
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 1372.
قانون مجازات اسلامی، کتاب اول: کلیات،
قانون مدیریت خدمات کشوری،
lawinsider.com>dictionary.
2.Latin Source
Barker, David and Padfield, Colin, law made simple, tenth edition, MADE SIMPLE BOOKS,
Elliott, Catherine, Quinn, frances, Criminal Law, Sixth edition, PEARSON Longman,
Endicott, Timothy, Administrative Law, First edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS,
Robbins, Stephen p., Organization Theory structure, design, and applications, third edition, PRENTICE-HALL, INC,1990.