اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه‌گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران .‌.

10.22034/mral.2023.561318.1375

چکیده

دولت باز به‌عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می‌گذارد. داده‌های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش‌های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه‌گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه‌گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Open government policy implementation as a strategy for pandemic management in Iran (Covid-19 case study)

نویسندگان [English]

  • yadolah ghasemzadeh lalmi 1
  • mohamadjavad jafari 2
  • iraj ranjbar 3
1 PhD Student in Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Open government, as a government based on the right to know, has positive functions in interacting with citizens, and it affects the acceptability of the government and its actions. Open government data has recently attracted a lot of attention as a tool to innovate, add value and improve outcomes in various sectors, public and private. Although some of the benefits of open government plans have been evaluated in the past, especially in terms of economic efficiency and the like, its evaluation in the field of law and politics, emphasizing the application of open government policy to manage the Covid-19 pandemic, has been less observed. The main challenge of the current research was to investigate the role of open government in the management of the Covid-19 epidemic in comparison with the policies implemented by the Iranian government. It was found that Iran's laws in the field of separation of publishable and non-publishable information, the need to publish all information, except in exceptional cases, and the methods of monitoring and complaining in cases of non-publishing of information are faced with fundamental weaknesses. In general, the indicators of open government, such as transparency and trust, have fundamental weaknesses, and the lack of timely and effective provision of information and reasons for decisions led to the poor management of the Covid-19 pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • open government
  • Covid-19
  • good governance
  • pandemic
انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، تهران: دادگستر، 1387.
انصاری، باقر، «مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات»، فصل‌نامه نامه مفید، شهریور 1386، شماره 61، صص 137ـ158.
بابازاده مقدم، حامد، «بررسی حق دسترسی به اطلاعات در ایران با تأکید بر مصوبات شورای اروپا»، علوم خبری، اسفند 1392، شماره 8، صص 119ـ160.
خلیلی شجاعی، فریور و علی‌رضا عنابی، «جایگاه و اعتبار مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سیستم حقوقی ایران»، علم و وکالت، پاییز 1398، سال دوم، شماره 3، صص 215-218.
رضایی‌زاده، محمدجواد و داوود کاظمی، «بازشناسی نظریه «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، 1391، سال سوم، شماره 5، صص 46ـ23.
رهنورد، فرج‌الله و نوشین مؤمن کاشانی، «مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری»، مجله تحول اداری، پاییز 1397، شماره 56، صص 15ـ32.
سلطانی، محمد، نیکا باغستانی و فایزه‌سادات بهشتی‌روی، «تأثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی»، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان 1399، دوره بیست و سوم، شماره 90، صص 329ـ357.
شاکری، زهرا، «خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض»، شهریور 1394، دوره هجدهم، شماره 70، صص 197ـ222.
عبدالملکی، سینا، «تأثیر متقابل حقوق شهروندی و نظم و امنیت عمومی بر یکدیگر»، مطالعات حقوق شهروندی، زمستان 1399، شماره 17، صص 585 ـ 602.
غیاثوند، احمد، «سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا»، دولت‌پژوهی، 1399، سال ششم، شماره 22، صص 34ـ1.
فروغی‌نیا، حسین، علی وکیلی و فخرالدین رضی‌پور، «اثر حکمرانی مطلوب بر ترویج حقوق بشر در پرتو اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد»، حقوق ملل، زمستان 1395، شماره 24، صص 179 ـ 206.
کولیور، ساندارا، «آزادی، حق و امنیت»، ترجمه: علی‌اکبر آقایی، مطالعات راهبردی، زمستان 1379، شماره 10، صص 177ـ192.
نصوحی، مرتضی، اکبر اعتباریان، هادی مهربان پیکانی و رضا ابراهیم‌زاده، «تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری باز در تحقق اصول دولت باز»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، تابستان 1400، سال دوازدهم، شماره 46، صص 15ـ33.
یزدی فیض‌آبادی، وحید، راضیه امیری و مهرناز سیدی، «سیاست‌های پیش‌گیرانه کنترل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹: یک مطالعه و مرور سریع از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا»، مجله اپیدمیولوژی ایران، 1399، سال شانزدهم، شماره 5، صص 79ـ70.
رضایی مقدم، روح‌الله، «با وجود مصوبه تعلیق چرا پروازهای چین به ایران هنوز ادامه دارد؟»، خبرگزاری ایسنا، سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، کد خبر: 98111510396. قابل دسترس در: قابل دسترس درisna.ir/news/98111510396/چرا-پروازهای-چین-به-ایران-هنوز-ادامه-دارد (آخرین بازدید: 23/05/1401).
مصطفی‌نژاد، سمیرا، «یک ‌سال با کرونا»، روزنامه همشهری، چهارشنبه 29 بهمن 1399، کد مطلب: 124649، قابل دسترس در: newspaper.hamshahrionline.ir/id/124649/یک%E2%80%8C سال-کرونا.html (آخرین بازدید: 23/05/1401).
iranfoia.ir/web/guest/citizensatisfaction. (آخرین بازدید: 22/09/1401)
whitehouse.gov/open (last visit 27/11/2023).
worldjusticeproject.org/ruleـofـlawـindex/global/2022/Open%20Government/. (آخرین بازدید: 22/09/1401)
2. Latin Source
A) Book
Aassve, A., Alfani, G., Gandolfi, F., & Le Moglie, M., Epidemics and trust: The case of the Spanish Flu. DONDENA Working Paper, 2020.
Ahmed, W., Bath, PA., Sbaffi, L., & Demartini, G., Moral panic through the lens of Twitter: an analysis of infectious disease outbreaks, Paper presented at: Proceedings of the 9th International Conference on Social Media and Society; Copenhagen, Denmark, 18ـ20 July 2018. New York, NY.
Creswell JW. Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage Publications; 2014.
Governrnce for sustainable growth and equity report of international conference, New York: UNDP, Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, 1997.
Habermas, Jurgen, The Structural Transformation of the Public Sphere (1962, trans. Cambridge Massachusetts, 1989)
Jelenic, Michael Christopher, From Theory to Practice : Open Government Data, Accountability, and Service Delivery. Policy Research Working Paper. World Bank, Washington, DC, 2019.
Lynggaard, K., Jensen, M. D., & Kluth, M. (Eds.), Governments' responses to the Covidـ19 pandemic in Europe: Navigating the perfect storm. Palgrave Macmillan, 2022.
Mette Kjar, Anne, Governance, kery concepts, Polity; 1st edition, 2004.
Reinhart Koselleck, Critique and Crisis 1965, trans. Cambridge Massachusetts, 1988.
Zahariadis, N., Petridou, E., Exadaktylos, T., & Sparf, J., Policy styles and trust in the age of pandemics—Global threat, National Responses, Routledge, 2022.
B) Article
Bagheri Lankarani, Kamran, Honarvar, Behnam, Kalateh Sadati, Ahmad, & Rahmanian Haghighi, Mohammad Reza, (2021). Citizens’ Opinion on Governmental Response to COVIDـ19 Outbreak: A Qualitative Study from Iran. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, 2 (5): 1ـ24:www.doi.org/10.1177/00469580211024906
Bol, D, Giani, M, Blais, A, Loewen, PJ. (2021). The effect of COVID‐19 lockdowns on political support: some good news for democracy? Eur J Polit Res, 21 (60): 497–505.
Burlacu, Sorin., Roxana Patarlageanu, Simona., Diaconu, Amelia., & Ciobanu, Ghenadie. (2021). Eـgovernment in the Era of Globalization and the Health Crisis caused by the Covidـ19 Pandemic, between Standards and Innovation. Economic Sustainability, 92 (21): 1ـ8: www.doi.org/10.1051/shsconf/20219208004
ChamleeـWright, E., & Storr, VH. (2010). Expectations of government’s response to disaster. Public Choice, 144 (1–2): 253–74. https://doi.org/10.1007/s11127ـ009ـ9516ـ
Chen, CWS., & Fan, Tـ (2022). Public opinion concerning governments’ response to the COVIDـ19 pandemic. PLoS ONE 17 (3): 26ـ62. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260062
Coronavirus statisitics. Worldometers. (2020). [www.worldometers.info/coronavirus/coronavirusـageـsexـdemographics]. accessed 27 Apr 2020.
Doss, Eric. "Sustainable Development Goal 16". United Nations and the Rule of Law. https://www.undp.org/tag/openـgovernment.
Fetzer, T., Hensel, Lm, Hermle, Jm, & Roth, C. (2021). Coronavirus perceptions and economic anxiety. Rev Econ Stat, 1 (17): 1ـ
Halim NA, Yusof ZM, Zin NAM. The Requirement for Information Governance Policy Framework in Malaysian Public Agencies. International Journal of Engineering and Technology. 2018 Oct;7(4).
Hetherington, M. J. (1998). The political relevance of political trust. American Political Science Review, 92 (4), 791–808: www.doi.org/10.2307/2586304.
Hjortskov, M. (2019). Citizen expectations and satisfaction over time: findings from a large sample panel survey of public school parents in Denmark. Am Rev Public Adm, 49 (3): 353ـ371: www.doi.org/10.1177/0275074018765822.
Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. (February 2020). "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China". Lancet. 395 (10223).
Ibad S, Lolita YW. Development and Urgency of Public Services through eـGovernment in the Middle of Pandemi Covidـ Journal of Public Administration and Governance. 2020 Dec 2;10(4).
Jannah LM, Sipahutar MY, Hariyati D. Public Information Disclosure: Mapping the Understanding of Multiple Actors in CorruptionـProne Indonesian Province. Policy & Governance Review. 2020;43.
Kuhn, Jens H. Becker, Stephan; Ebihara, Hideki; Geisbert, Thomas W. Johnson, Karl M. Kawaoka, Yoshihiro; Lipkin, W. Ian; Negredo, Ana I. Netesov, Sergey V. (2010ـ12). "Proposal for a revised taxonomy of the family Filoviridae: classification, names of taxa and viruses, and virus abbreviations". Archives of Virology. 155 (12).
Lamble, Stephen (February 2002). Freedom of Information, a Finnish clergyman's gift to democracy. Vol. 97. Freedom of Information Review.
Lathrop, Daniel; Ruma, Laurel (2010ـ03ـ11). "Open Government and Government 2.0 Online Conference, March 11". O'Reilly Conferences. Retrieved 2015ـ09ـ19.
Lau, L. S., Samari, G., Moresky, R. T., Casey, S. E., Kachur, S. P., Roberts, L. F., & Zard, M. (2020). COVIDـ19 in humanitarian settings and lessons learned from past epidemics. Nature Medicine, 26(5), 647–648.
OECD (2017). OECD Public Governance Reviews towards an Open Government in Kazakhstan. Paris: OECD Publishing.
OGP (2020), A Guide to Open Government and the Coronavirus: www.opengovpartnership.org/wpـcontent/uploads/2020/06/OGPـGuideـtoـOpenـGovـandـpdf. (last visit 23/11/2022).
OPEN GOVERNMENTA Progress Report to the American People, available at:
Schmelz, K. (2021). Enforcement may crowd out voluntary support for COVIDـ19 policies, especially where trust in government is weak and in a liberal society. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118 (1), 201ـ218: www.doi.org/10.1073/pnas.2016385118
ShahAli, S., ShahAli, S., Takamjani, IE., Shahabi, S. (2020). COVIDـ19 and Iranian older people: rehabilitation perspective. Eur J Phys, 20 (29): 1ـ
Von Dornum, Deirdre Dionysia (June 1997). "The Straight and the Crooked: Legal Accountability in Ancient Greece". Columbia Law Review. 97 (5): 1483–1518.
What is Good governanance, un escap, internet site, 2004 available at: www.unescap.org/resources/whatـgoodـgovernance.
Yu, Harlan; Robinson, David G. (February 28, 2012). "The New Ambiguity of 'Open Government'". UCLA L. Rev. 59.
Zarei, L., Shahabi, S., Sadati, A.K. (2021). Expectations of citizens from the government in response to COVIDـ19 pandemic: a crossـsectional study in Iran. BMC Public Health, 21 (686): 1ـ21:doi.org/10.1186/s12889ـ021ـ10722ـy.