تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضائیه

نوع مقاله : مقالات کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،مشهد،ایران

2 استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،مشهد،ایران.

10.22034/mral.2023.1970995.1391

چکیده

در هر حاکمیتی، اصلاح خط مشی اداری به نحوی که تحقق هر چه بیشتر اهداف را ممکن سازد، موضوع اصلیست؛ و این تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع تثبیت حقوق اشخاص، با توجه به جایگاه ساختاری و عملکردی دربرقراری امنیت حقوقی- قضائی، از حساسیتی دوچندان برخوردار میباشد. لکن نتایج حاصله از سه دهه برنامه های تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهی دارد. لذا با درنظر گرفتن تمایز ماهیت مدیریتی نظام اداری با اقتدار بروکراتیک حاکم بر نهاد های حاکمیتی، سوال اصلی این است که قواعد حقوق اداری، چه نقش و جایگاهی در نتیجه تحولات نهاد ثبتی ایفا مینماید؟

در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمرکز بر تاثیر متقابل حقوق اداری (مبنا) و نظام اداری ( شیوه) پیشینه ای موجود نیست. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلیِ علّی به بررسی نقش قواعد حقوقی در بروز معضلات اداری و چگونگی رفع آنها پرداخته است. گردآوری داده ها در این مطالعه، به روش اسنادی و میدانی بوده است. و یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی، قواعد حقوق اداری، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحیت های تشخیصی، در مقام اجرا ، معکوس عمل نموده است، لذا راهکارهای ارائه شده با رویکرد رفع مشکل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the evolution of administrative system of the state registration for deeds and real state property based on judiciary evolution program

نویسندگان [English]

  • Elnaz Fadaee 1
  • Mostafa Mohseni Sani 2
1 MA.Student in (The Law of Deeds and Real State Registration), Departmant Of Law, Faculty of Human Sciences,Imam Reza University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Prof. Department Of Law, Faculty of Human Sciences,Imam Reza University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In any government, reforming the administrative policy in a way that makes it possible to achieve as many goals as possible is the main issue; And these developments have a double sensitivity towards the country's property and documents registration organization, as an authority for establishing the rights of individuals, considering its structural and functional position in establishing legal-judicial security. However, the results obtained from three decades of transformation programs have a significant difference compared to the intended goals. Therefore, considering the distinction between the managerial nature of the administrative system and the bureaucratic authority that governs the governing institutions, the main question is, what role and position do the rules of administrative law play as a result of the changes in the registration institution?Regarding the research problem, in order to focus on the mutual influence of administrative law (basis) and administrative system (method), there is no background. Therefore, the current research has investigated the role of legal rules in the emergence of administrative problems and how to solve them using a descriptive-causal analysis method. The data collection in this study was done by documentary and field method. And the findings of the research indicate that, in general, the rules of administrative law, due to defects and omissions in the supervision of diagnostic qualifications, have acted in the opposite way in the implementation position, therefore, the solutions presented with the approach of solving the problem of supervision, imply the realization goals will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolution of administrative system
  • administrative corruption
  • efficient bureaucracy
  • Conflict of interest management