شیوه رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون شبه قضایی در محاکم عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

2 مدرس دانشگاه

10.22034/mral.2023.561086.1376

چکیده

صدور رأی وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟در فرض پذیرش صلاحیت،در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است.به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه می بایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است.اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی،محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون،نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی،بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمی شود.اتفاقاً منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب می دارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار می دهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟که به تفصیل بدان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

method for reviewing objections to the decisions of the Quasi-Judicial Commission in public courts

نویسندگان [English]

  • saber jafarniaosboei 1
  • abolfazl dankob 2
1 Head of the Ninth Branch of the Gorgan General Legal Court
2 professor
چکیده [English]

Issuance of Vote Unity Procedure No699Court regarding the objection to the decision of the Commission Article77of the Municipal Law raised the suspicion that first of all whether the courts of law have jurisdiction to appeal against the decisions of the commissions Do you have a quasi-judiciary?And in the case of acceptance of jurisdiction, which of the formal law?

administrative proceedings require the application of the same formal rules.example, according to of Article16of the L.O.P.CA Justice,objections to the decisions of quasi-judicial commissions must be made for persons residing in Iran within3months,or the cost of the objection proceedings is fixed.Now, if we assume the jurisdiction of the courts, from the point of view of formal criteria, are the legal courts obliged to comply with these regulations?In particular,Article1of the Code of Civil Procedure in the definition of this law doesnt mention administrative lawsuits and the obligation to implement the rules of civil procedure is set only in the position of dealing with civil matters and all civil and commercial lawsuits And there is no obligation on the court of law to observe the procedure of civil proceedings in administrative lawsuits Incidentally,the prevailing logic of the necessity of order and structure in any trial requires that a specialized trial be conducted with specialized tools and instruments in the same field and in the same way,which we will examine in detail in this research And more importantly,with the enactment of the L.O.P.C.A Justice in1390the unanimous decision No699has been abrogated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of general jurisdiction
  • Administrative proceeding
  • abrogate
  • civil procedure
آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری (1)،تهران: شرکت سهامی انتشار، 1398.
آگاه، وحید، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل،
امامی، محمد و کورش استوارسنگری، حقوق اداری (جلد 1)، تهران: میزان،
شمس، عبدالله، آییندادرسی مدنی (جلد 1)،تهران:میزان،
عباسی، بیژن، مبانیحقوق عمومی، تهران: دادگستر،
محسن‌زاده، آزیتا، دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری،تهران: مجد، 1398.
مولابیگی، غلام‌رضا، صلاحیت وآییندادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل جاودانه، چاپ دوم،
نجابت‌خواه، مرتضی، تحولات دادرسی اداری در پرتو قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تکاپوی حقوق عمومی (مجموعه مقالات)، تهران: جنگل، 1393.
هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی، 1391.
هداوند، مهدی و مسلم آقایی طوق، دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه، تهران: خرسندی، 1389.
جعفری ندوشن، علی‌اکبر و امید شیرزاد، «تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره 792 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی»، فصل‌نامه حقوق اداری، زمستان 1399، سال هشتم، شماره
داوودی، حسین، «ویژگی قواعد شکلی»، فصل‌نامه مطالعات حقوق خصوصی، تابستان 1397، دوره چهل و هشتم، شماره 2.
همتی، مجتبی، «تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهایخاص دادرسی منصفانه اداری با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصل‌نامه پژوهش حقوق عمومی، 1396، دوره نوزدهم، شماره55.
ویژه، محمدرضا و مسلم میری، «دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی؛ چالشهاو راهکارها»، مطالعات حقوق انرژی، 1396، دوره سوم، شماره 1.
قانون اساسی.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
قانون آیین دادرسی کیفری.
قانون آیین دادرسی مدنی.
رأی وحدت رویه شماره 803 مورخ 18/10/1399 دیوان عالی کشور.
رأی وحدت رویه شماره 669 مورخ 22/03/1386 دیوان عالی کشور.
رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/04/1399 دیوان عالی کشور.