رابطه عمل‌سیاسی و عمل‌اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

2 استاد،گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیراز،شیراز،ایران،

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

10.22034/mral.2023.1991030.1445

چکیده

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت‌های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطۀ عمل‌اداری و عمل‌سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل‌اداری-عمل‌سیاسی» یا «دوگانگی عمل‌اداری-سیاست‌گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطۀ عمل‌سیاسی و عمل‌اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش‌هایی صورت گرفته‌است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل‌اداری و عمل‌سیاسی تغییر یافته‌است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته‌است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می‌تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری ‌باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطۀ این دو مفهوم را به خوبی نشان می‌دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می‌شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Administrative and Political Action: Dichotomy or Beyond Dichotomy

نویسندگان [English]

  • fahime asadi 1
  • mohamad emami 2
  • Mojtaba Vaezi 3
1 Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran, ( Supervisor)
3 Faculty of Law and Political Science Shiraz Univerrsity
چکیده [English]

For a long time, political officials, who also had administrative discretions, tried to escape accountability by making their administrative decisions look political. Therefore, in the last century, the relationship between administrative and political actions as "administration-politics dichotomy" or "administration-policy dichotomy" was attract attention of scholars in this field. In this article, efforts have been made to clarify the relationship between political and administrative actions and the concept of dichotomy, and we found that the meaning of dichotomy has shifted from differentiation and conflict to interaction and compatibility between them; Therefore, the aforementioned dichotomy is no longer seeking substantive or organizational separation of these two actions, but has gone beyond this concept and made the conflict interwoven with interaction. In this way, the decision of an administrative political official can be both political and administrative at the same time, and the complementary dichotomy of svara shows the relationship between these two concepts well. For the purpose of the article and in order to provide a solution to create relative separation, three practical ways are suggested: first, paying attention to the dominance of administrative or political function, second, paying attention to the motivation and purpose and third, identifying dichotomy as a constitutional principle that end the argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration
  • Politics-Administration Dichotomy
  • Politics
  • Policy
استوارسنگری. کورش. دولت حقوقی. چاپ اول، تهران: میزان، 1389.
امامی. محمد، استوارسنگری. کورش. حقوق اداری. چاپ بیست و یکم، تهران: میزان، 1396، جلد اول.
رزنبلوم. دیوید. اچ. اداره امور عمومی، ترجمه آرش سلیمانی، چاپ دوم، تهران: نشر پیام پرستو، 1389.
زارعی. محمدحسین. حاکمیت قانون و دموکراسی، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی، 1394.
زولر. الیزابت. درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه سید مجتبی واعظی. چاپ سوم، تهران: جاودانه، 1396.
لاگلین، م. مبانی حقوق عمومی. ترجمه محمد راسخ. چاپ سوم، تهران: نشر نی، 1392.
موسی زاده. ابراهیم. حقوق اداری، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر، 1391.
نوری. روح‌اله، نظریه‌های مدیریت دولتی در ایران (مبانی دولت و ادارۀ امور عمومی در ایران)، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1398.
واعظی، سید مجتبی. حقوق اداری 1، چاپ دوم، تهران: میزان، 1401.
واعظی، سید مجتبی، گفتارهایی در حقوق اداری، چاپ اول،  تهران: مجد، 1396.
هداوند. مهدی. حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1393، جلد اول.
هنری. نیکولاس. اداره امور عمومی و مسائل حکومتی. ترجمه عباس منوریان و ناصر عسگری، چاپ اول، تهران: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،1386.
نرگسیان، عباس، تئوری‌های مدیریت دولتی، چاپ چهارم، تهران: نگاه دانش، 1398.
طبرسا، غلامعلی، دوگانه سیاست-اداره: شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری در نظام مدیریت دولتی ایران، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1401، دوره سیزدهم، شماره 1، صص 15-41
هداوند. مهدی. درآمدی بر نظریه عمومی ترمیم‌پذیری عمل اداری. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،1396، سال هجدهم، شماره 54. صص197-217
Appleby, P. H. Policy and Administration. Tuscaloosa: University of Alabama Press. 1949
Beetham, D. Max Weber and the Theory of Modern Politics. London: George Allen & Unwin.1974
Brown, B. E. S., and R. J. Stillman II. A Search for Public Administration: The Ideas and Career of Dwight Waldo. College Station: Texas A&M University Press. 1986
Etzioni-Halevy, E. Bureaucracy and Democracy. London: Routlegde & Kegan Paul. 1983
Goodnow, F. J. Politics and Administration: A Study in Government. 2003 ed. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 2003 [1900]
Harmon, M. M. Public Administration’s Final Exam: A Pragmatist Restructuring of the Profession and the Discipline. Tuscaloosa: The University of Alabama Press. 2006
Mosher, F. C. Democracy and the Public Service. 2nd ed. New York: Oxford University Press.1982
Overeem, P. The Politics-Administration Dichotomy Toward a Constitutional Perspective. New York: CRC Press (Taylor & Francis Group). 2012
Rohr, J. A. Ethics for Bureaucrats: An Essay on Law and Values. 2nd, revised and expanded ed. New York: Marcel Dekker. 1989
Tocqueville, A. de. The Old Regime and the Revolution, translated by A. S. Kahan, edited by F. Furet and F. Mélonio. Chicago: University of Chicago Press. 1998[1856]
Tocqueville, A. de. Democracy in America, translated by H. C. Mansfield and D. Winthrop. Chicago: University of Chicago Press. 2000.
Waldo, D. The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. 1st ed. New York: Ronald Press. 1948
Waldo, D. Bureaucracy and Democracy: Thinking about Conflict and Complementarity. Unpublished manuscript. 1982
Waldo, D. and F. Marini. Bureaucracy and Democracy: A Strained Relationship. Unpublished manuscript. 1999
Weber, M. The profession and vocation of politics In Political Writings, edited by P. Lassman and R. Speirs. Cambridge: Cambridge University Press, 1994 [1919]
Wilson, W. The Papers of Woodrow Wilson. Edited by A. S. Link. Vol. 5. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1968
Aricles:
Beetham, D. 1989. “Max Weber and the liberal political tradition”. Archives Européennes de Sociologie .30 (3): 311-323.
Fry, B. R.. “Five great issues in the profession of public administration”. In Handbook of Public Administration, edited by J. Rabin, W. B. Hildreth, and G. J. Miller. New York: Marcel Dekker.1989, 1027–1064.
Gulick, L. “Politics, administration, and the “New Deal””. Annals of the American Academy of Political and Social Science 169. 1933: 55–66.
Rosenbloom, D. H. “Reconsidering the politics–administration dichotomy: The Supreme Court and public personnel management”. In Politics and Administration: Woodrow Wilson and American Public Administration, edited by J. Rabin and J. S. Bowman. New York: Marcel Dekker, 1984:103–118.
Rutgers, M. R. “Splitting the universe: On the relevance of dichotomies for the study of public administration”. Administration and Society 32 (2). 2001: 3–20.
Svara, J. H. “Dichotomy and duality: Reconceptualizing the relationship between policy and administration in council-manager cities”. Public Administration Review 45. 1985: 221–232.
Svara, J. H. “Being apart but living together: The ideal types and the reality of the politics–administration dichotomy”. Paper read at the Paul van Riper symposium preceding the annual conference of the American Society for Public Administration, at Phoenix, AZ, March23. 2002
Svara.J.H. “Forum: Complexity in Political-Administrative Relations and the Limits of the Dichotomy Concept”, Administrative Theory & Praxis, 28:1, 2006: 121-139.
Waldo, D. “Public administration in a time of turbulence: Some thoughts on alternatives, dilemmas, and paradoxes”. In Public Administration in a Time of Turbulence, edited by D. Waldo. San Francisco, CA: Chandler Publishing Company, 1971: 257–285.
دوره 6، شماره 18
سال ششم، شماره هجدهم، بهار 1403
فروردین 1403
صفحه 13-37
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1402