موانع و محدودیت‌های حقوق اداره در ایران در فرآیند تأسیس «حقوق اداری ایران»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. ایران.

چکیده

درس «حقوق اداری ایران» یکی از مهمترین دروس مقاطع مختلف در رشتۀ تحصیلی حقوق عمومی است؛ بنحوی که بدون آشنایی و شناخت آن، فارغ‌التحصیلان این رشته، توانمندی کافی برای ارائه تخصص خود به جامعه را نخواهد داشت. این نوشته با درک کردن چنین اهمیتی است که درصدد برآمده است رئوس مهمترین چالش‌های این درس را به بحث بگذارد. بنابراین به این سوال پاسخ داده است: از منظر حقوق عمومی، چالش‌های درس حقوق اداری ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی‌ـ‌تحلیلی، مهمترین نتایج از این قرار است: نخست؛ در فرآیندِ فهمِ بومی از مفهوم: «حقوق اداری» در ایران، چالش‌های زیادی وجود دارد. دوم؛ درس حقوق اداری در ایران پیوسته در حاشیه فهم و اهمیت قرار داشته است. سوم؛ در اثر بحران رابطۀ «اداره با جامعه» و «اداره با دولت»، دانش «حقوق اداری» با معضلات زیادی روبرو بوده است. چهارم؛ عدم درک تاریخی از مفهوم «اداره» و حقوق ناظر بر آن، امکان شکل‌گیریِ حقوق اداری ایران را با چالش روبرو ساخته است. پنجم؛ در اثر معضلات مذکور، کتب حقوق اداری نتوانسته‌اند رابطه معنادار با اداره ایرانی داشته باشند و در نتیجه این کتب در حل معضلات اداره کم تأثیر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Obstacles and Restrictions of Administrative Law in Iran in the Process of Establishing "Administrative Law of Iran"

نویسنده [English]

  • ayat mulaee
Department of Law. Faculty of Law & Social Sciences. University of Tabriz. Iran
چکیده [English]

The course "Administrative Law of Iran" is one of the most important courses in the field of public law; In a way that without knowledge it, Graduates of this field will not have enough ability to present their expertise to the community. This article is with understanding such importance which aims to discuss the most important challenges of this lesson. Therefore, it has answered this question: From the perspective of public law, what are the challenges of the Iranian administrative law course? In answer to this question, using the research method: descriptive-analytical, the most important results are as follows: First; There are many challenges in the process of indigenous understanding of the concept of "administrative law" in Iran. Second; The subject of administrative law in Iran has always been on the margins of understanding and importance. Third; Due to the crisis in the relationship between "administration with society" and "administration with the government", the knowledge of "administrative law" has faced many problems. Fourth; Lack of historical understanding of the concept of "administration" and the rights governing it, the possibility of shaping Iran's administrative law has been challenged. Fifth; Due to the mentioned problems, administrative law books have not been able to have a significant relationship with the Iranian administration, as a result, these books have been ineffective in solving management problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Law of Iran
  • methodology
  • The Challenge of the Modern Government
  • The Pathology of Administrative Law