دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 1-295 (سال دوم ،دوره دوم،شماره سوم)