مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه

چکیده

کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینۀ اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept of urban cadastre, its function and its effects

نویسنده [English]

  • behnam habibi dargah
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science
چکیده [English]

The cadastre is based on the purpose of information-oriented engineering with the stability and security approach based on the ground unit and its technology function is of information and service type. Social returns, economic prosperity, legal effects and political implications. Efficiency and updating of this dynamic system can have direct and indirect effects on the functioning of other systems. Cadastre is a new management model and a new record. The security and transparency of land transactions are justified in the light of this intellectual framework. Cadastral information technology emphasizes the production and consumption of information. The full implementation of a multipurpose cadastre can meet the interests of the state and the people as a national goal. Improving access to information and better application of spatial and temporal data at a wider level will change the approaches and modify the functions through the cadastral system. Multi-purpose cadastre and sustainable exploitation of land rights are changing the nature and prediction of probabilities. Creating new plans for planners aimed at reducing disagreements and standardizing decisions. Therefore, the efficiency of cadastral information is in resource management and maximizing benefits. Quality standards, reasonable utilization, legal security, increased trust in investment, maximum optimal utilization, maximum economic perception, environmental balance and operational research in this system have a special place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadastre
  • Urban Cadastre
  • Urban Planning
  • Land Rights