واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم

چکیده

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می‌شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه‌گرایی» شناخته می‌شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه‌گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می‌دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی‌کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت‌های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می‌شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی‌گردد بلکه نتیجه‌اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Ratio between the Rule of Law and Populism: Compatibility or Confrontation

نویسندگان [English]

 • Alireza Dabirnia 1
 • ali mashadi 2
 • Mahdi Shafiei Afrapoli 3
1 Associate Prof. Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom
2 Department of Public and International Law, Qom University
3 Ph.D Student in Public Law, Qom University
چکیده [English]

In recent years, populism was born of a theoretical paradox. On the one hand, the government is constituted by popular consent. On the other hand, to be effective, such a power must be restricted by recourse to concepts, such as the rule of law (constitutionalism paradox). explaining the relationship between populism with any of the concepts of the rule of law and judicial oversight helps shed light on this paradox and the populist interpretation of constitutionalism. Examining the relationship between these two notions suggests that merely explaining the relationship between populism and the rule of law is not particularly productive and fails to eliminate this ambiguity. Instead, one must investigate the association between different conceptions of the rule of law with populism to illuminate the matter wholly. From this perspective, populism and the rule of law are not necessarily at variance. Instead, populism is solely in contradiction with a substantive reading of the rule of law, and formal interpretation of the rule of law can be consistent with populism. Analyzing the relationship between populism and the substantive conception of the rule of law demonstrates that populism does not realize the right of popular sovereignty, unlike the prevalent claims. Instead, it leads to the rule of the majority, not the people. the article concludes that the superiority of the substantive conception of the rule of law over populism in the legal and political system without taking account of the rights-based models of judicial oversight will not be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Populism
 • Rule of Law
 • Rule by Law
 • Formal Conception
 • Substantive Conception
بیتام، دیوید، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه: محمدتقی دل‌فروز، تهران: طرح نو، 1389.
دایسی، آلبرت، درآمدی بر حقوق اساسی، ترجمه: ناصر سلطانی، تهران: نگاه معاصر، 1395.
زارعی، محمدحسین، گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن، حاکمیت قانون و دموکراسی، تهران: خرسندی، 1394.
مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ سوم، 1394.
مولر، یان ورنر، پوپولیسم چیست؟، ترجمه: بابک واحدی، تهران: بیدگل، 1396.
موود، کاس و کریستوبال راویرا کالت واسر، مقدمه‌ای خیلی کوتاه بر پوپولیسم، ترجمه: احمد موثقی، و حسن اعمایی، تهران: نگاه معاصر، 1398.
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی (جلد 2)، تهران: سمت، چاپ سوم، 1391.
هیوود، اندرو، کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه: اردشیر امیرارجمند و سید باسم موالی­زاده، تهران: امیرکبیر، 1387.
هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه: عبدالرحمان عالم، تهران: نی، 1399.
ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: جنگل، 1390.
وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نی، چاپ دهم، 1394.
دبیرنیا، علی‌رضا، «حاکمیّت مردم در مفهوم مدرن (فراساختاری بودن حق حاکمیّت)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، سال بیستم، 1395، شماره 3، صص111-135.
درویشی، هادی و سمیه مؤمنی، «تأملی درباره پدیده پوپولیسم و انواع آن»، جامعه، فرهنگ و رسانه، 1399، شماره 34، صص 69-85.
غفاری، هدی، «نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»، فصل‌نامه پژوهش حقوق، دوره چهاردهم، 1391، شماره 36، صص 107-132.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و جعفر شفیعی سردشت، «اعمال نظارت­ناپذیر قضایی دولت»، دانش حقوق عمومی، سال دوم، 1392، شماره 5، صص 21-40.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، «حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان‌‌سنجی یک نظریه»، مجله تحقیقات حقوقی، 1387، شماره 48، صص 107-184.
مولایی، آیت و بهروز سعادتی‌راد، «مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره هشتاد و سوم، شماره 107، صص 207-226.
نظری، علی‌اشرف و برهان سلیمی، «پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی‌های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه»، دولت‌پژوهی، دوره اول، شماره 4، صص 157-185.
هداوند، مهدی، «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقای نظارت قضایی)»، فصل‌نامه حقوق اساسی، 1387، شماره 9، صص 7-56.
Allan, T. R., Law, Liberty, and Justice: The legal Foundations of British Constitutionalism, Oxford: Clarendon Press, 1993.
Arato, A., Post Sovereign Constitutional Making: Learning and Legitimacy, Great clarendon street: Oxford university press, 2016.
Bradley, A. W., K. D Ewing and C. J. knight, Constitutional & Administrative Law, 16th Edition, Uk: Pearson, 2015.
Dworkin, Ronald, A Matter of Principle, Massachusetts: Harvard University Press, 1985.
Heywood, A., Political Ideologies: An Introduction, 5th Edition, London: Palgrave Mac Millan, 2012.
Tamanaha, B., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Edinburgh: Cambridge University Press, 2004.
Article
Adamidis, V., "Democracy, populism, and the rule of law: A reconsideration of their interconnectedness", Politics August 23, 2021, 1-13.
Blokker, P., “Populism as a Constitutional Project”, International Journal of Constitutional Law 17, 2019, 536-553.
Corrias, Luigi, “Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and Constitutional Identity”, European Constitutional Law Review12, 2016.
Craig, P. P., “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework”,  Public Law, 1997, 467-487.
Habermas, J., “On the Internal Relation Between Rule of Law and Democracy”, European Journal of Philosophy 3, 1995, 12-20.
Halmai, G., “Populism, Authoritarianism and Constitutionalism”, German Law Journal 20, 2019,296 – 313.
Hamara, C. T., “the Concept of the rule of law”, In: Flores; Imer, B.; Himma; Kenneth, E. (Ed.), Law, Liberty and the rule of law, Netherlands: Springer Netherlands, 2013.
Hutchinson, A., “Democracy and the rule of law” In: Hutchinson, A. and Monahan, P., (Ed.) The Rule of Law: Ideal or Ideology, Toronto, Canada: Carswell, 1987.
Kaltwasser, C., “How to define populism? Reflections on a contested concept and its (mis) use in the social sciences”, In: Gregor Fitzi, Juergen Mackert, Bryan Turner (Ed), Populism and the Crisis of Democracy: Concepts and Theory, Volume 1, New York: Routledge, 2019.
Loughlin, M., “Rights, Democracy and Law”, In: K. D. Campell, and K. D. Ewing, and A. Tomkins (eds.), Sceptical Essays on Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 2001, 41-60.
Mudde, C., “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition 39, 2004, 541 – 563.
Radin, M., “Reconsidering the rule of law”, Boston University Law Review 69, 1989, 781-819.
Raz, J., “The Rule of Law and its Virtue”, The Law Quarterly Review 93, 1977, 195-211.
Sabine, G. H., “Pluralism: a point of view”, American Political Science Review  17, 1923, 34-50.
Sartori, G., “Concept misformation in comparative politics”, American Political Science Review 64, 1970, 1033-1053.
Stanley, B., “The Thin Ideology of Populism”, Journal of Political Ideologies 13, 2008, 95-110.
Waldron, J., “Is the Rule of Law an Essentially Contested Concept (In Florida)?”, Law and Philosophy 21, 2002, 137-164.
دوره 4، شماره 13
سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1401
دی 1401
صفحه 87-111
 • تاریخ دریافت: 10 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 فروردین 1401