تأملی در مطلوبیت و امکان‌ حقوقی پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

افزایش حجم پرونده‌های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل‌وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین‌المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به‌رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش‌بینی برخی روش‌های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته‌های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش‌های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می‌توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش‌های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به‌خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the desirability and legal possibility of including arbitration in employment contracts in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasem Tangestani 1
  • Ali Taheri 2
1 Department of International Law, Faculty of Law and Political science. Kharazmi University, Tehran. Iran
2 Graduated from the Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increase in the volume of cases raised in labor dispute resolution authorities has led to the development of alternative dispute resolution methods. Accordingly, considerable emphasis has been placed on resolving disputes arising from labor relations in international instruments and the laws of some countries. Despite the Iranian legislature's efforts to provide for some alternative methods of resolving labor disputes, arbitration has not been specified. Using a descriptive-analytical method, this study seeks to answer the questions of whether the inclusion of an arbitration clause in the employment contract is necessary and whether such a clause is allowed in the Iranian legal system? According to the findings of the present study, although the Iranian legal system has taken a positive approach to alternative dispute resolution methods, but the inclusion of arbitration in employment contracts in the Iranian legal system, for the reasons that will be addressed in this study, including It can be pointed out that the benefits of arbitration are unfavorable compared to the current method of handling labor disputes, as well as the numerous challenges of referring these disputes to arbitration, especially for workers, without the necessary justification and desirability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility of Arbitration
  • International Labor Law
  • Employee
  • employer
  • Labor Law
اباذری فومشی، منصور، حقوق کار، تهران: بهنامی، 1386.
استوارسنگری، کورش، مقدمه حقوق کار، تهران: میزان، 1396.
اکبری، احسان، آسیب­شناسی دادرسی کار در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1399.
الهیان، محمدجواد، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در زمینه مسائل کار و تأمین اجتماعی (جلد 4)، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1391.
براتی­نیا، محمود، دیدگاه­های نو در حقوق کار، تهران: فکرسازان، 1382.
تقی­زاده، ابراهیم و عبدالحسین صالحی­منش، آیین دادرسی در اختلافات کارگر و کارفرما، تهران: مجد، 1398.
توکلی، محمدمهدی، مختصر آیین دادرسی مدنی، تهران: مکتوب آخر، 1397.
خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۸.
درویشی هویدا، یوسف، شیوه­های جای‌گزین حل و فصل اختلافات، تهران: میزان، 1393.
رفیعی، احمد،حقوق کار (دفتر دوم: حل اختلاف کارگر و کارفرما در پرتو اصول دادرسی منصفانه)، تهران: میزان، 1395.
رفیعی، احمد، قانون کار در نظم حقوقی کنونی، تهران: نگاه بیّنه، 1396.
شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) (جلد 3)، تهران: دراک، 1398.
طاهری، محمدسلمان،قانون کار در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان، 1392.
علی­دادی ده­کهنه، علی و ابوذر جوهری، حقوق داوری کاربردی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۸.
مافی، همایون، شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، 1397.
نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین‌المللی در نظام حقوق ایران، تهران: امیرکبیر، 1383.
هاشمی، محمد،حقوق کار، تهران: میزان، 1396.
هدایتی زفرقندی، محمد، قرارداد کار، تهران: میزان، 1391.
همدانی، علی­الله، آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار ایران، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1381.
رستمی، ولی و احسان اکبری، «جستاری در آسیب­شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران»، فصل‌نامه حقوق عمومی، دوره پنجاهم، 1399، شماره 1.
نجارزاده­ هنجنی، مجید، «تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار»، فصل‌نامه علمی دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره بیست و ششم، 1400، شماره 93.
Hornung, Renate, “5th Meeting of The International Organization of Employers Industrial Relations Policy Working Group Settlement of Labor Disputes Through Mediation and Arbitration Report”, Geneva, November 2014, 1-3.
Zack, Arnold M., “ADR and the Settlement of International Labor Disputes: A Proposal for Conciliation through the Permanent Court of Arbitration”, Permanent Court of Arbitration (PCA)’s Fifth International Law Seminar, Mayıs, s., 2002, 125-138.
Zhuang, Wenjia, Chen, Feng, “ADR and the Settlement of International Labor Disputes: A Proposal for Conciliation through the Permanent Court of Arbitration”, Permanent Court of Arbitration (PCA)’s Fifth International Law Seminar, Mayıs, s., 2002, 125-138.
 
Gordon, Elizabeth Ellen, “Why Attorneys Support Mandatory Mediation”, Judicature Dergisi, Vol.82, S.5.
Silverstein, May Olivia, “Introduction to International Mediation and Arbitration: Resolving Labor Disputes in the United States & the European Union”, Labor and Employment Law Forum, 2011, Vol.1, S.1, p.101-125.
Silberman, R. Gaull, Murphy, Susan, Adam, E. and Susan P. “Alternative Dispute Resolution of Employment Discrimination Claims”, Louisiana Law Review, 1994,Vol. 54, S. 6, pp.1533-1558.
دوره 4، شماره 13
سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1401
دی 1401
صفحه 243-262
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401